Разпределение на имоти - публична общинска собственост

23/3/2020