ЗАПОВЕД-ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЩИНА ТУТРАКАН

13/3/2020

ЗАПОВЕД

№ РД - 04 - 275 /13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Заповед №: РД - 01- 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

I.     Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Тутракан

до 29.03.2020 г.:

1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.       Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други ) в училищата, университетите и в другите обучителни организации и институции като читалища, ОЦИД, ЦНСТ, ЦОП, ДСХ, шахматни клубове. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.     Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.     Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.

5.     Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали, читалища, шахматни клубове, пенсионерски клубове, клуб на инвалида, ОЦИД, ЦНСТ, ЦОП, ДСХ и други).

6.     Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7.Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения.

II.      Заповедта да се съобщи на всички институции, имащи отношение към изпълнение

на съответните мерки.

III.      Срокът и обхвата на мерките по т. 1 може да бъде променен в зависимост от

развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Даринка Иванова - Заместник-кмет на Община Тутракан.

Прикачени файлове