Заповед РД 09-606/09.03.2020г.

9/3/2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката
 
 
ЗАПОВЕД
На основание чл. 251, ал. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявалия от грип и остри респираторни заболявалия в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
 
НАРЕЖДАМ:
  1. Да не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.
  2. До края на учебното време на учебната 2019/2020 година да не се организират от училищата и от центровете за подкрепа на личностно развитие екскурзии, лагери (бели, зелени и други училища), както и всички други пътувалия, а организираните - да не се провеждат.
  3. До второ нареждане да не се провеждат квалификации, обучения на педагогически специалисти, както и пътувалия с цел обмен.
  4. Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 
             Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на училищата и на центровете за подкрепа на личностно развитие чрез регионалните управления на образованието.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Михайлова - заместник- министър на образованието и науката.
 
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката