Прием на заявления BG16RFOP001-2.003

18/10/2019
Съобщение
 
Община Тутракан организира прием на заявления за интерес от собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради във връзка с набиране на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Срок за прием - от 01.11.2019г. до 10.01.2020г.
 
Подборът на обектите на интервенция - многофамилни жилищни сгради на територията на Община Тутракан, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проект(и), финансиран(и) от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., ще се осъществява от Общината по процедура, утвърдена от кмета на Община Тутракан.
 
Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи, е налична на интернет-сайта на ОПРР http://www.bgregio.eu, в Меню „ОП” РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, подменю „Актуални процедури”:
Същата е налична и на официалния сайт на Община Тутракан:
 
Въпроси във връзка с кандидатстването и изискванията по настоящата процедура могат да се задават на:
 
Електронен адрес: tutrakan@b-trust.org
 
или писмено:
Адрес за кореспонденция:
Град Тутракан, п.к.7600
Ул. „Трансмариска” № 31
Община Тутракан
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
0879835809