Съобщение

7/10/2019
На 10 октомври  2019 година (четвъртък) от 17:30 ч. в залата на Общински съвет -Тутракан ще се проведе информационна среща във връзка  с   представяне  на    процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.003      „Енергийна ефективност в периферните райони-3”   на   Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
           В рамките на срещата ще   бъдат   разисквани   условията за кандидатстване, допустимите  дейности    за  финансиране и   допустимите  за енергийно обновяване  обществени   и   многофамилни  жилищни сгради, както и  реда за кандидатстване .
 
За информация:
Дирекция „Инвестиционни дейности и европроекти”
    Община Тутракан
0879835809