Уведомление за инвестиционно предложение "ПУП-План за застрояване и парцеларен план ПУП-ПЗИПП за поземлен имот с индентификатор 73496.14.6 по КК и КР на гр. Тутракан"

7/6/2019