Информационни срещи на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" - с.Цар Самуил и с.Голямо Враново на 22.05, с.Нова Черна и с.Бръшлен на 23.05

14/5/2019
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.
 
 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:
 
  • с. Цар Самуил на 22.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Искра 1928“, ул. „Дочо Михайлов“ № 19, Община Тутракан;
  • с. Голямо Враново на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на НЧ „Светлина 1923“, ул. „Христо Ботев“ № 11, Община Сливо поле;
 
  • с. Нова Черна на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Васил Йорданов 1942“, ул. „Черно море“ № 2, Община Тутракан;
  • с. Бръшлен на 23.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на Туристически център, Община Сливо поле;
 
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
 
За контакти:
МИГ Тутракан - Сливо поле,
тел. 0878216111