Покана за двудневно обучение - 17 и 18 май в гр.Сливо поле, 19 и 20 май в гр.Тутракан

8/5/2019
Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитиена Мярка 19 „Водено от общностите местно развитиеот Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,
Сдружение с нестопанска целМестна инициативна група ТутраканСливо полепланира провеждане на две  двудневни обучения за местни лидери , относно подготовка на проекти
ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:
  • гр. Сливо поле – на 17 и 18.05.2019г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
  • гр. Тутракан – на 19 и 20.05.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2