Информационна среща на 10.12.2018г.

30/11/2018
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.
 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:
  • гр. Тутракан – на 10.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2
  • гр. Сливо поле – на 10.12.2018г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
 
За контакти:
Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11