Покана за обучение на 12-15.10.2018 г.

2/10/2018
 
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения на КВО и УС, относно прилагането на СВОМР.
 
ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:
  • гр. Тутракан – на 12 и 13.10.2018г. от 10:00 ч. в зала на офис „МИГ Тутракан-Сливо поле“, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2
  • гр. Сливо поле – на 14 и 15.10.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
 
За контакти:
Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11