О Б Я В Л Е Н И Е № 36 / 29. 08.2017год.

29/8/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
36 / 29. 08.2017год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за УПИ ХІІІ- „За озеленяване” в кв.9 от ЗРП на гр.Тутракан, а по Кадастрална карта Тутракан, действаща от 2008год. за ПИ 73496.500.3538 разделен на два нови имота: 73496.500.4104 предвиден за тупик-второстепенна улица и 73496.500.4105 – запазва се предназнечението му за озеленяване.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
                
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
 
 
Изготвил:                                                                                
 
Гл.спец.”ГК”:______________
            / Т. Димитрова-Дирекция”ИООС” /
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД