О Б Я В Л Е Н И Е № 15 / 07.04. 2017 год.

7/4/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 15 / 07.04. 2017 год.
 
 
 Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за  подобект: „Отводнителни, укрепителни и дренажни ребракъм обект:”Изготвяне на Идеен проект за градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ гр.Тутракан и  Работни проекти за линейната инфраструктура”  елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.
Дренажните ребра ще преминат през ПИ 506.6 (НТП-за местен път, общинска публична собственост)  и ПИ 506.7 (НТП-друг вид земеделска земя,общинска публична собственост по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК  гр. София.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
 На основание чл.128, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.156а от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заитересуваните лица могат в 15 - петнадесет дневен  срок от  обнород-ването на обявлението в ДВ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
 
 
                                                                                                                             .   .   .   .  .   .  .
                            Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                             Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                              Изготвил:
                                                                                                                    Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                             /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова/                                                                                  
 
 
 
 
ДС/ТД