Съобщения

22/8/2019
СЪОБЩЕНИЕ
 
Общинска администрация Тутракан информира, че във връзка с Решение № 82 – МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Тутракан на 19.10.2019г., ще се проведе обучение на СИК/ПСИК за Община Тутракан във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както следва:
 
  • от 10:30 часа до 12:30 часа на секции от град Тутракан / от секция 701 до секция 710 и секции 727, 728 и 729 /;
  • от 13:00 часа до 15:00 часа на секции от селата / от секция 711 до секция 726 /.
 
Място на провеждане на обучението - сградата на Общински съвет – Тутракан, намираща се на ул.”Трансмариска” № 20.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
          Община Тутракан съобщава, че е определена секция № 706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на адрес: гр. Тутракан – Общинска  администрация, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2,стая № 1.
 
СЪОБЩЕНИЕ  
 
 
          Общинска администрация Тутракан информира, че със заповед №РД-04-1495/11.10.2019г. на и. д. кмет на Община Тутракан, са  образувани две подвижни избирателни секции на територията на община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
          Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019г., могат да подадат заявление до кмета на общината/ кметството/кметския наместник не по-късно от 21 октомври 2019г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
          Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 12.10. 2019г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 12 ОКТОМВРИ 2019г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение №17 МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 12 ОКТОМВРИ 2019г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №13 МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.
Приложенията  №13 МИ, №17 МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан. Същите са публикувани и на интернет страниците на Община Тутракан.
 
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 19.10.2019г. /Приложение № 7 МИ /
                       
 СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА ОТ ОБЩИНА ТУТРАКАН,
                          В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
 
Наименование на кметството
СЕЛО БЕЛИЦА
СЕЛО НОВА ЧЕРНА
СЕЛО ПРЕСЛАВЦИ
СЕЛО СТАРО СЕЛО
СЕЛО ТЪРНОВЦИ
СЕЛО ЦАР САМУИЛ
СЕЛО ШУМЕНЦИ
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
В срок до 16.09.2019г. гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396,
ал. 2 ИК  и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ,  представя
декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване
на територията на съответното населено място
Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ,
подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства