З А П О В Е Д № РД-04-396/11.03.2016г.

11/3/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-396/11.03.2016г.
 
       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  чл.35ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/  и Решение №797 по Протокол №60 от 30.04.2015г. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на незастроен  поземлен имот с площ  657 кв.м. и  идентификатор № 73496.501.3374 находящ се в гр. Тутракан,общ. Тутракан, кв. 75 „а”,  ул.”Опълченска” по КК на гр. Тутракан,  при съседи: СЗ- поз. имот № 73496.501.3384; СИ- поз. имот № 73496.501.3373; ЮИ- улица № 73496.501.321; ЮЗ- поз. имот № 73496.501.3375, съгласно АОС № 434/01.12.2008г., при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена5900,00/ пет хиляди  и деветстотин/ лева  без ДДС .
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 07.04.2016год. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 17.03.2016г. до  16.00ч. на 06.04.2016г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 200,00 лв./ двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628.
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 17.03.2016г.  до  16.00ч. на 06.04.2016г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК.
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем, данъци и др.  към Община Тутракан:
            8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16ч. На деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
            -    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-          Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие – 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 14.04.2016г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 08.04.2016г. до 16.00ч. на 13.04.2016г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 08.04.2016г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ П/П
                                                                                             /Кмет на Община Тутракан/

Прикачени файлове