З А П О В Е Д № РД-04-968/10.07.2015г

21/7/2015

ОБЩИНА    ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-968/10.07.2015г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с  чл.56, ал.1,ал.2 ал.3 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл. 17, ал.1 от същата Наредба и Решение № 760 по Протокол № 58 от 26.03.2015год. на ОбС-Тутракан
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
     1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под  наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с. Цар Самуил, кв. 72, УПИ VІІ, пл. №375, по плана на селото от 1990г. представляващо обособено помещение с основна площ от 14,00кв.м. и спомагателна площ от 6,00 кв.м. от общинска  сграда, за извършване на здравни услуги, за срок до 5 /пет/ години.
1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 11.10 лв. / единадесет  лева и десет  стотинки/ с ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма ;
    3. Търгът да се проведе на 07.08.2015год. от 10,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
    4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
    5. Размер на стъпка при наддаване : 1,11(един лв. и единадесет ст.) лв.
    6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
    7. Други тръжни условия :
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция «Общинска собственост»  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 17.07.2015г. до 16.00ч. на 06.08.2015г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - заверено от кандидата копие от ЕИК;
        -  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
        - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
       7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
    - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
    - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
    7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 06.08.2015г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждане на търга;
-                 Копие на скица/ схема на имота;
-                 Копие на Акт за общинска собственост;
-                 Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-                 Проекто-договор;
-                 Образец на заявлението за участие в търга.
-                 Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, ОЦУИГ
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 14.08.2015г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят Дирекция «Общинска собственост», срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 10.08.2015г. до 16.00ч. на 13.08.2015г.
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                       д-р димитър стефанов П/П
                                                                                       Кмет на Община Тутракан