У В Е Д О М Л Е Н И Е

9/9/2014
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
65 /  08. 09. 2014год.
 
            Дирекция „Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда”   при Община Тутракан уведомява всички заинтересовани, че е на 05.09.2014г. в държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-20-54 от 22 август 2014г. с която се одобрява „Планът на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за поземлени имоти 506.5, 506.6, 506.7, 506.8, 506.9, 506.10 в местност „Баша” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тутракан, общ.Тутракан, обл.Силистра.
 
            Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Силистра пред Административен съд -Силистра, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”
           
                          Кмет Община Тутракан:……ПП……..……..
                                                    / д-р. Д. Стефанов /