Проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Тутракан за 2024г.

30/11/2023