ЗАПОВЕД № РД-04-798/24.08.2023г. - спечелил търг

24/8/2023
 
   З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-798/24.08.2023г.
гр. Тутракан
 
  На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл.76, ал.3,   във връзка   с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-436 / 10.05.2023 г. и във връзка със Заповед № РД – 04-585 / 13.06.2023 г., върната като непотърсена на 06.07.2023 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
  1. На основание чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019 г., да бъде задържан депозита в размер на 150,00 лв. / сто и петдесет лева / на класирания на второ място в търга участник Л. В. Д. с ЕГН:……………, притежаваща л.к. №……………, изд. на …………….. г. от МВР – Силистра и адрес: гр. …………, ул. "……..” №…...
2. Да се сключи Договор за отдаване под наем  на преместваем обект –   общинска  частна  собственост , представляващ : павилион с обособени две помещения с предназначение – кафе – аперитив и смесен магазин с площ от 100 кв.м., с идентификатор № 73496.500.4026.1 с обща застроена площ от 109 кв. м. по КККР на гр. Тутракан , одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. на АГКК гр. София, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026, целия с площ от 479 кв.м., находящ се в гр. Тутракан , ул.  „ Трансмариска“ № 101, кв. 2 с предназначение за търговски обект за срок от 5 /пет/ години с класирания на трето място участник в търга с явно наддаване  Имех” ЕООД, с ЕИК: 207279309,със седалище и адрес на управление: гр. Тутракан, ул.„Страцин“ № 5, представлявано от С. Г. с ЕГН:………………, притежаващ л.к. №……….., изд. на ………… г. от МВР – С. с адрес: гр.………., ул. „………….“ № …., на цена за месечен наем в размер на  904,69 лв. / Деветстотин и четири лева и шестдесет и девет стотинки / с включен ДДС.                                         3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе достигнатата на търга цена по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, като след приспадане на внесения депозит в размер на 150,00 лв.  / сто и петдесет лева /остават за внасяне   754,69 лв. / Седемстотин петдесет и четири лева и шестдесет  и девет стотинки / с ДДС.                        4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по- рано от датата на влизането ѝ в сила, класираният на трето място участник да  сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.                                                   5. Неизпълнението на задълженията по т.3  и неявяването в срока по т.4 се считат за отказ от сключване на договора и депозитната му вноска  в размер на 150,00 лв. /Сто и петдесет лева/ се задържа.                                                                              Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един към регистъра за заповеди, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”.                                                             Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан  и да се обяви на информационното табло в Община Тутракан.                          Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването ѝ, за сведение и изпълнение.
   Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Силистра.
 
 
 
  Д-Р Димитър СтефаноВ                 П/П
 Кмет на Община Тутракан