Заповед № РД-04-675 от 17.07.2023 г. спечелил търг с. Преславци,кв.4, УПИ-4

18/7/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-675/17.07.2023 г.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-661/11.07.2023 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Резултатите от проведения на 11.07.2023 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 15/11.11.2002 г. за частна общинска собственост, кв.4, УПИ – IV с идентификатор №3, по плана на с. Преславци одобрен с Заповед № 295/12.09.2001 г. с площ от 1000,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед № РД-04-594/15.06.2023 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: А….. М………. М………. с постоянен адрес: ……………………, общ. Тутракан, ул. „……………” № .., ЕГН: ……………..., л. к. № ………….. изд. на ............... год. от МВР- …………...
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: А….. М………. М………. с постоянен адрес: ……………………, общ. Тутракан, ул. „……………” № .., ЕГН: ……………..., л. к. № ………….. изд. на ............... год. от МВР- ………… за спечелил търга за отдаване под наем на незастроен урегулиран поземлен имот с Акт № 15/11.11.2002 г. за частна общинска собственост, кв.4, УПИ – IV с идентификатор №3, по плана на с. Преславци одобрен с Заповед № 295/12.09.2001 г. с площ от 1000,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/  години, на цена за месечен наем в размер на 6,00 лв. /шест лева/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 5,00 лв. /пет лева/ да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за имота, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3/три/ дневен срок от издаването и, за сведение с писмо с обратна разписка.                                                                                                    
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ              П/П
Кмет на Община Тутракан