ЗАПОВЕД №РД-04-1371/22.12.2022г., Спечелил търг......

23/12/2022
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-1371/22.12.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 08.12.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1186/08.12.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 08.12.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с идентификатор №73496.504.149  с площ от 976,00кв.м., с  НТП: „За земеделски труд и отдих ”, категория на земята: IV/четвърта/,  по кадастрална карта  на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г., за който е съставен АОС №2427/06.02.2020год., при граници и съседи: 73496.4.105; 73496.504.150; 73496.504.151; 73796.504.424; 73496.504.152; 73496.504.148 и 73496.504.147.
 
            1. Г. А. Г.  с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„……….” №……, ЕГН:………….., притежаващ ЛК №……………, изд. на ………………год. от МВР-Силистра - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с идентификатор №73496.504.149  с площ от 976,00кв.м., с  НТП: „За земеделски труд и отдих ”, категория на земята: IV/четвърта/,  по кадастрална карта  на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г., за който е съставен АОС №2427/06.02.2020год., при граници и съседи: 73496.4.105; 73496.504.150; 73496.504.151; 73796.504.424; 73496.504.152; 73496.504.148 и 73496.504.147.
 
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 1464,00лв./хиляда  четиристотин шестдесет и четири лева/, като след приспадане на внесения депозит в размер на 100,00лв./сто лева/, остават за внасяне  1364,00лв./хиляда триста шестдесет и четири стотинки/ по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 36,60лв. (тридесет и шест лева и шестдесет стотинтки  ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв.(четиридесет  лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,    П/П                                                                                           
      Кмет на Община Тутракан