ЗАПОВЕД № РД-04-1369/22.12.2022г., Спечелил търг......

23/12/2022
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-1372/22.12.2022г.
 
 
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 08.12.2022г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1190/08.12.2022г.
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
            Въз основа на резултатите от проведения на 08.12.2022год.,  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ,  земеделска земя с площ от 10222кв.м. с идентификатор 73496.32.110, с НТП: Изоставена орна земя; категория на земята: V/пета/, Местност “Фотула“ по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №772/19.08.2010год., при граници и съседи: 73496.32.176; 73496.32.95;73496.32.97; 73496.32.94 и 73496.32.92.
 
            1.С. Р. С. с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„……..” №……, ЕГН:………….., притежаващ ЛК №………., изд. на …………..год. от МВР-Силистра - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с площ от 10222кв.м. с идентификатор 73496.32.110, с НТП: Изоставена орна земя; категория на земята: V/пета/, Местност “Фотула“ по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №772/19.08.2010год., при граници и съседи: 73496.32.176; 73496.32.95;73496.32.97; 73496.32.94 и 73496.32.92.
            2. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 15 333,00лв./петнадесет хиляди триста тридесет и три лева/, като след приспадане на внесения депозит в размер на 1000,00лв./хиляда лева/, остават за внасяне  14 333,00лв. (четиринадесет хиляди триста тридесет и три лева) по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 383,33лв. (триста осемдесет и три  лева  и тридесет и три стотинтки  ) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв.(четиридесет  лева) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
 
            3. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,      П/П                                                                                           
      Кмет на Община Тутракан