ЗАПОВЕД № РД-04-939/17.10.2022г.,Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Тутракан, местност “Зад Болницата“ по КККР на гр Тутракан, описани в Таблица 1

17/10/2022