ЗАПОВЕД № РД-04-842/20.09.2022.г.,относно:публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот №IX-8 с площ от 966,00 кв.м. в кв. 4 по плана на с.Преславци

23/9/2022
 

Прикачени файлове