ЗАПОВЕД №-РД-04-791 /07.09.2021, Относно:публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с предназначение за търговски цели / хранителни стоки/ с площ от 49,00 /четиридесет и девет/ кв. м. и спомагателна площ от 23,80 / двадесет и три цяло и осемдесет/ кв. м, находящ се в общинска сграда – „Спортна зала” в с. Белица

7/9/2021