Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Старо село и село Сяново, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-958/31.05.2019г

19/7/2019