Изработен е Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

19/2/2019
Изработен е Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община Тутракан, на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 в срок до 22 март 2019 г. (тридесетдневен срок от публикуването на проекта на интернет страниците на Община Тутракан и на Общински съвет Тутракан).

Прикачени файлове