ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

15/3/2017
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: …………………………………….                                      ПРОЕКТ!
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ-КМЕТ
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
ОДОБРИЛ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН
Решение № ………..
 
 
 
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
В ОБЩИНА ТУТРАКАН
(2017 – 2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
 
  1. Въведение………………………………………………………………………………4
1.1.Нормативни основания……………………………………………………............4
1.2.Общи предпоставки за подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в светлината на Закона за предучилищното и училищното образование……..4
  1. Анализ на състоянието и готовността община Тутракан и на образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие……………....6
2.1.                       Състояние на общинската мрежа от образователни институции за учебната 2016 – 2017 г………………………………………………………………....6
2.2.Други институции и доставчици на социални услуги в общината……………...7
2.3.Състав и особености на групата на децата и учениците със специални образователни потребности…………………………………………………………9
2.4.Обезпеченост на образователната система със специалисти…………………....13
2.5.Материални условия в институциите по отношение на обучението на ученици със специални образователни потребности…………………………………........16
2.6.Работа с деца с изявени дарби……………………………………………………..20
2.7.Напускане на образователната система. Деца в риск……………………………21
  1. Предизвикателства………………………………………………………………........24
  2. Стратегически и оперативни цели………………………………………………….25
4.1.Стратегическа цел…………………………………………………………………..25
4.2.Оперативни цели……………………………………………………………………25
4.2.1.      Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките предученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността……………………………………25
4.2.2.      Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици……………………25
4.2.3.      Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо образование……………………………………………………………………….25
4.2.4.      Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на                                                 деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование………………………25
4.2.5.      Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика……26
4.2.6.      Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование………………………………………………………………………...26
  1. Основни мерки за постигане на целите…………………………………………....26
5.1.Мерки по оперативна цел 1………………………………………………………26
5.2.Мерки по оперативна цел 2……………………………………………………….32
5.3.Мерки по оперативна цел 3……………………………………………………….36
5.4.Мерки по оперативна цел 4……………………………………………………….38
5.5.Мерки по оперативна цел 5……………………………………………………….40
5.6.Мерки по оперативна цел 6……………………………………………………….44
  1. Индикатори за постигане на целите……………………………………………….45
  2. Връзка с други стратегически документи…………………………………………45
  3. Координиране на изпълнението на стратегията…………………………………46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДГ                          Детска градина
ЕПЛР                     Екип за подкрепа за личностно развитие
ЗБППМН               Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
    ЗПУО                     Закон за предучилищното и училищното образование
ИКТ                       Информационни и комуникационни технологии
МКБППМН           Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
МОН                      Министерство на образованието и науката
МС                         Министерски съвет
НЕИСПУО            Национална електронна информационна система за предучилищното и училищно образование
НУ                          Начално училище
ОЗД                        Отдел „Закрила на детето“
ОУ                          Основно училище
ОЦИД                    Общински център за извънучилищни дейности
    ПЛР                        Подкрепа за личностно развитие
РЕПЛР                   Регионален екип за подкрепа за личностно развитие
РУО                       Регионално управление на образованието
РЦПППО              Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
    СОП                       Специални образователни потребности
СПИ                       Социално-педагогически интернат
СУ                          Средно училище
ЦДГ                       Целодневна детска градина
ЦОП                       Център за обществена подкрепа
ЦПЛР                     Център за подкрепа за личностно развитие
    ЦСРИ                     Център за социална рехабилитация и интеграция
 
 
 
 
1.      Въведение
 
1.1.Нормативни основания.
 
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  от Община Тутракан е разработена в изпълнение на разпоредбата начл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.).
 Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет с Решение № 265/27.10.2016 г., протокол № 15/27.10.2016 г. и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Силистра.
Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.
 
1.2.Общи постановки за подкрепата за личностно развитие (ПЛР) в светлината на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.
 
Съгласно чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, съвместно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги.
Според чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
Редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се урежда с Наредбата за приобщаващото образование.
Съгласно чл. 171, ал. 1, т. 7 от ЗПУО, получаването на обща и допълнителна подкрепа е право на детето и ученика.
Чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна.
 
 
 
 
 
 
 
Обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 от ЗПУО
Допълнителнаподкрепа за личностно развитие по чл. 187 от ЗПУО
Насочена е към развитието на потенциала на всяко дете и ученик.
Насочена е към деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, след извършване на оценка на потребностите.
1.  екипна работа между учителите и други педагогически специалисти;
2.  допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;
3.  допълнителни модули за деца, които не владеят български език (само за детските градини);
4.  допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
5.  консултации по учебни предмети;
6.  кариерно ориентиране на учениците;
7.  занимания по интереси;
8.  библиотечно-информационно обслужване;
9.  грижа за здравето;
10.    осигуряване на общежитие;
11.    поощряване с морални и материални награди;
12.    дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
13.    ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
14.    логопедична работа;
1.      работа с дете и ученик по конкретен случай;
2.      психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна, на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3.      осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4.      предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания;
5.      ресурсно подпомагане за ученици със специални образователни потребности.
 
Съгласно чл. 81 от Наредба за приобщаващо образование, допълнителната подкрепа е:
-        краткосрочна(минимум 1 учебна година, максимум – до края на етап на обучение)
-        дългосрочна– повече от един етап или степен на обучение или за целия период на обучение
 
Основен принцип на Закона за предучилищното и училищното образование е подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво най-близко до мястото, където живее и учи.
Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или болнични условия.
 
2.      Анализ на състоянието и готовността на общината  и на образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие
 
В анализа са разгледани ключовите фактори и елементи от предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и изводите за основната насока за бъдещи действия, които следват от силните и слаби страни на настоящата ситуация.
 
2.1.Състояние на общинската мрежа от образователни институции за учебната 2016/17 г.
 
През учебната 2016-2017 година образователната система в Община Тутракан обхваща:
4 училища- СУ „Христо Ботев“, СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна, ОУ „Стефан Караджа“-с. Цар Самуил;
1 Социално – педагогически интернат  „Христо Ботев“-с. Варненци;
3 детски градини: ДГ „Славянка“ с изнесени групи в с. Нова Черна, ДГ „Полет“ с изнесена група в с. Цар Самуил и ДГ „Патиланчо“ с изнесена група в с. Търновци.
Двете средни училища са средищни училища, в които се обучават  ученици от 13 населени места от общината и 6 населени места от съседни общини. Към детските градини  в Тутракан пътуват деца от 8 населени места, в които няма детски градини.
Демографската характеристика на община Тутракан следва тенденциите на намаляване броя на населението, характерни както за областта, така и за страната в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите хора в активна възраст.
Образованието е един от основните приоритети на Община Тутракан. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности общината координира изпълнението на приема на ученици в общообразователните, профилираните и професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование; поддържането и обновяването на материално-техническата база; организацията на учебния ден в средищните училища; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата.
Профилираното обучение на учениците се осъществява в СУ „Йордан Йовков“ с прием след завършен VІІ клас в профил „Природоматематически“ със засилено изучаване на английски език и след завършен VІІІ клас в профил „Технологичен- информационни технологии“.
Професионалното обучение е съсредоточено в СУ „Христо Ботев“ с прием след -завършен VІІІ клас по специалностите „Програмно осигуряване“ и „Бизнес услуги“. Учениците  със СОП имат възможност и продължават обучението си в гимназиален етап по част от професията.
 
ИЗВОД:Броят на децата и учениците в Община Тутракан обуславя и малкия брой образователни институции, конкурентноспособни с високо качество на обучение и висококвалифицирани педагози.Община Тутракан ще търси алтернативни варианти за оказване на ефективна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.
2.2.Други институции и доставчици на социални услуги в общините
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТ) –социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Към  ноември 2016 г. 
капацитетът  на услугата е запълнен с 14 деца и младежи  без увреждания на възраст от 3 до 17 годишна възраст.
Център за социална рехабилитация и интеграция  (ЦСРИ) – комплекс от социални услуги, насочени към осигуряване на възможности за социално включване в обществения живот на лица и деца с увреждания в община Тутракан. Със заповед № РД 01-235/29.02.16 г. на изп. директор на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и ЦСРИ продължава дейността си като делегирана държавна дейност. Към ноември 2016 г. потребителите на услугата са 20, като 7 от тях са деца. Услугите, предоставяни в Центъра са: социална рехабилитация, психологична рехабилитация, кинезитерапевтична рехабилитация, трудотерапия.
 
ИЗВОД:В ЦСРИ се извършват дейности, близки до посочените в чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗПУО – диагностична, рехабилитационна, корекционна  и психологическа подкрепа. В ЦСРИ работят специалисти, които могат да са полезни за предлагането на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини и да компенсират недостига на специалисти в училищата и детските градини.
 
2.3.Състав и особености на групата на децата и ученици със специални образователни потребности (СОП).
 
Данните в този раздел са според Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) или предоставени от училищата и детските градини.
Разположението по детски градини и училищана децата и учениците със СОП е показано в таблицата по данни към 01.12.2016 г.
Предучилищно обучение:
Детска градина
Брой деца
Деца
 със СОП
 
% деца
съсСОП от общия брой
ДГ „Славянка“                      
152
1
0,7
ДГ „Полет“
 
140
6
4,3
ДГ „Патиланчо“
134
0
0
Общо:
426
7
1,6
Забележка:В ДГ „Полет“ функционира яслена група за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.
 
 
Училища
Брой ученици в дневна, индивидуална и комбинирана  форма на обучение
Ученици
със
СОП
% ученици
съсСОП от общия брой
СУ „Христо Ботев“-
гр. Тутракан
548
18
3.28
СУ „Йордан Йовков“-
гр. Тутракан
484
20
4.13
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна
92
1
1.09
ОУ „Стефан Караджа“-
с. Цар Самуил
55
1
1.8
СПИ „Христо Ботев“-
с. Варненци
33
4
12.1
Общо:
1212
44
3.6
 
Най-висок е броят на учениците със СОП в двете средни училища поради най-висок общ брой ученици. Само в ДГ „Патиланчо” няма деца със СОП.
Процентът ученици със СОП в училищата е 3.6%, а в детските градини 1.6%.
 
Брой детски градини и училища, брой  деца и ученици в тях:
община
бр. училища
бр. ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение
от тях:бр. ученици със СОП
бр. детски градини
бр. деца
от тях: бр. деца със СОП
общ брой деца и ученици със СОП
Тутракан
4
1179
40
3
426
7
47
 
1 СПИ
    33
  4
 
 
 
  4
Общо:
5
1212
44
3
426
7
51
 
Образователните институции, в които има деца и ученици със СОП  в най-голяма степен са ангажирани в реформата на приобщаващото образованиеи са изправени пред предизвикателството да осмислят, да се подготвят и да приложат новата нормативна уредба за допълнителната подкрепа на децата и учениците със СОП.
Предизвикателството за децентрализиране и индивидуализиране на грижата за децата и учениците със СОП има различни измерения за всяка от тези институции. Училищата с най-голям потенциал да се справят с децентрализираната самостоятелна грижа за учениците със СОП саСУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“.
Останалите институции не биха могли самостоятелно да поддържат норма за преподавателска заетост на един ресурсен учител. Те ще се нуждаят от специалисти от общински Център за подкрепа за личностно развитие или Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, или ще споделят един и същ специалист на непълен работен ден.
Към декември 2016 г. Само СУ „Йордан Йовков“  вече еизбралосамостоятелното организиране и финансиране на ресурсното подпомагане на учениците със СОП.
 
Разпределението по възраст на децата и учениците със СОП е както следва:
Брой ученици със СОП по групи в детските градини:
 
ДГ
І група
ІІ група
ІІІ група
ІV група
ДГ „Славянка“
0
0
0
1
ДГ „Полет“
0
1
2
3
ДГ „Патиланчо“
0
0
0
0
                       Общо:
0
1
2
4
 
В периода на действие на стратегията тези деца ще тръгнат в І клас или ще бъдат отложени по чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 143 на Наредбата за приобщаващо образование.
 
Брой ученици със СОП в начален и прогимназиален етап:
 
училище
подгот. група
І
клас
ІІ
клас
ІІІ
клас
ІV
 клас
V
клас
клас
VІІ клас
VІІІ клас
СУ „Христо Ботев“
-
0
0
4
3
0
1
2
3
СУ „Йордан Йовков“
-
2
1
4
0
4
1
2
2
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
-
0
1
0
0
0
0
0
0
ОУ „Стефан Караджа“
-
0
0
0
1
0
0
0
0
СПИ „Христо Ботев“
-
0
0
0
0
0
2
1
1
                         Общо:
 
2
3
8
4
4
4
5
6
 
Съществен момент през 2017 г. е преходът на 4 ученици от ІV клас към прогимназиален етап и на 11 ученици от VІІ и от VІІІ клас към средно образование, в условията на новия ЗПУО. Тези преходи между етапи на образование, а понякога и между училища, са стресови за учениците със СОП и рискови за поява на нови случаи на обучителни затруднения и за отпадане от образование. При тези преходи следва да се приложи чл. 131 от Наредбата за приобщаващото образование за подкрепа за успешен преход на децата и учениците между отделните етапи на образование, като си сътрудничат координиращите екипи в двете институции.
Брой ученици със СОП в гимназиален етап:
 
училище
ІХ клас
Х клас
ХІ клас
ХІІ клас
СУ „Христо Ботев“
1
1
2
1
СУ „Йордан Йовков“
2
0
0
1
                                         Общо:
3
1
2
2
 
Тези ученици довършват обучението си по старите учебни програми и учебни планове съгласно § 24, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУО.
 
Брой ученици със СОП включени в професионално образование
 
училище
бр. ученици
СУ „Христо Ботев“
6
 
Положителен аспект, който ще се запазва и развива, е преобладаващото обхващане на учениците със СОП в професионално обучение.
 
Разпределение на учениците със СОП по отношение на покриване изискванията на
учебните програми и тези, които са обучавани по индивидуални учебни програми и оценявани с оценки с качествен показател[1], съгласно чл. 120, ал. 7 на ЗПУО и чл. 9, ал. 8 наНаредба № 11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците, е както следва:
община
Брой ученици със СОП с качествени оценки
Брой ученици, със СОП с количествени оценки
Тутракан
27
17
 
61.4%
38.6%
 
 
Учениците с оценки с качествен показател не получават документ за завършен етап от обучение, а получават удостоверение за завършен VІІ клас (по чл. 130, ал. 2 от ЗПУО) и удостоверение за завършен Х клас (по чл. 131, ал. 2 от ЗПУО).
 
ИЗВОД:Групата деца и ученици със специални образователни потребности, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за личностно развитие, е много разнообразна по своя състав и особености в отделните училища, детски градин. Това изисква много конкретен подход при планиране на необходимите ресурси и прилаганена институционалните практики към индивидуализирана грижа, както и гъвкави решения на място и в сътрудничество с другите институции.
 
2.4.Обезпеченост на образователната система със специалисти.
 
В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални образователни потребности се подпомага  от ресурсен учител  съобразно потребностите им. Броят на ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане.
Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се организира в училищата и детските градини-там където са –в тяхната образователна среда.
Поради това, че стандартите за приобщаващото образование са в подготовка, ресурсното подпомагане на децата и учениците от Община Тутракан се осъществява от специалисти на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Силистра: ресурсни учители, психолози, логопеди. Община Тутракан разполага със специалисти за работа с децата със СОП, от тях към Регионалния център са назначени 3 ресурсни учители /един специалист-логопед/, които обучават децата и учениците от детските градини и училищата на територията на нашата община.
Само в СУ „Йордан Йовков“  за тази учебна година е назначен 1 ресурсен учител. Намерение за самостоятелно осигуряване за  ресурсно подпомагане през учебната 2017-2018 година заявяват СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Христо Ботев“.
За повишаване качеството на образователния процес и работата с децата и учениците със СОП педагогическите специалисти са участвали в   квалификационни форми организирани от РУО.
Към началото на учебната 2016/17 г. педагогически съветници има в следните училища:
СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан
СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
СПИ „Христо Ботев“, с. Варненци
В основните училища няма назначени педагогически съветници. В детските градини все още няма практики за назначаване на такива специалисти.
 
ИЗВОД:. Броят на специалистите за качествено прилагане на новата нормативна уредба за приобщаващото образовани  е крайно недостатъчен. Не е достатъчен броят на назначените в училищата и детските градини педагогически съветници и психолози. Това означава, че функциите на тези специалисти се изпълняват от други членове на педагогическите колективи, които нямат необходимата подготовка. Все още не е достатъчен обхватът и задълбочеността на квалификацията на учителите в училищата и детските градини. Необходима е промяна в нагласите на учителите да припознават като свое професионално поле и работата с деца и ученици със СОП,  с които работят .
 
2.5.Материалните условия в институциите по отношение на обучението на ученици със специални образователни потребности.
На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
В  ДГ „Полет“ функционира рехабилитационна зала, създадена от РЦПППО–Силистра с финансовата подкрепа на Община Тутракан, която е предназначена  за обучението на децата със СОП от цялата община. В помощ на индивидуалната работа са уреди и пособия за двигателна активност, дидактични помагала и материали, ИКТ.
             В СУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“  са обособени кабинети за ресурсно подпомагане, оборудвани с мебели, компютри, нагледни средства, учебни помагала и дидактични материали. В СУ „Йордан Йовков”  е пригодено едно сервизно помещение за постъпило дете в 1 клас с детска церебрална парализа, което не е достатъчно и не решава проблема.
             В ОУ „Стефан Караджа“ с. Цар Самуил и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” не разполагат с кабинет за индивидуална работа с децата, като за целта се ползват кабинетите за занимания по интереси в училището.
За работа с децата със СОП в СПИ „Хр. Ботев“-с. Варненци са осигурени дидактични средства.
           ДГ „Славянка“ и ДГ „Патиланчо“ също не разполагат със специална зала за индивидуална работа с децата, като за това се ползват методичните кабинети на учителите.
 
ИЗВОД:Поставено е начало на изграждане на материална база в детските градини и училищата, но тя все още не е достатъчна за качествено обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Сегашното състояние е резултат повече на приспособяванена помещения и опити за частично решаване на проблемите, според наличните ограничени финансови ресурси. Липсва достъпна архитектурна среда. Необходими са целеви средства и планирани действия за привеждането на материалните условия в съответствие с нормативните изисквания.
 
2.6.Работа с деца с изявени дарби
 
В община Тутракан работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и школите в училищата, спортните клубове, читалищата. Ученици получават едногодишни стипендии за заети призови места на национални състезания, финансирани по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на МС.
Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД) в гр. Тутракан не е самостоятелно юридическо лице или образователна институция, а е структура към община Тутракан, която се занимава с осмисляне на свободното време на децата, учениците и младежите в направленията: научно-познавателно, приложно-техническо, масов спорт, изкуство, организиране на различни детски и младежки инициативи. ОЦИД  е средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на изкуствата и спорта. Тук се обучават и подготвят повече от 300 деца в различни дейности, които се актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на родители и деца. Това са: Школа изобразително изкуство, школа пиано, школа поп и джаз пеене, школа италиански език, школа творческо писане, духов оркестър, градски мажоретен състав, вокални формации – „Усмивчица” и „Слънчева усмивка”, Младежка театрална студия „Суматоха”, фитнес за деца и възрастни, школа европейски езици, школа борба, школа класическа китара, школа автентичен фолклор. Висококвалифицирани преподаватели – треньори  по различните видове спорт, актьори, режисьори, преподаватели по чужди езици, помагат на всяко дете да развие своите дарби и заложби, като им дадат шанс да ги споделят със света.
На територията на община Тутракан функционират 9 читалища, които предоставят възможност  на децата и младите хора  да развиват своите интереси, способности и талант в самодейното танцово и музикално изкуство. Разнообразни форми на работа предлагат и читалищните библиотеки.
Пет спортни и четири футболни клуба в община Тутракан предоставят възможност за активно занимание със спорт на децата и младите хора – шах, борба, тенис, водомоторен спорт, футбол.
 
ИЗВОД:Учениците могат да избират, както между форми, предлагани в училищата, така и между предлагани от други организации и институции и по проекти. Значителен ефект върху обхвата и разнообразието на предлаганите форми в периода на стратегията ще окаже проекта на МОН BG05M2ОP001-2.004 – 0004 – Твоят час – фаза 1. Законът за предучилищното и училищно образование дава възможности за индивидуална подкрепа на дарбите на децата и учениците и чрез гъвкави форми на обучение във формалното образование и в свободното време.
 
2.7.Напускане на образователната система. Деца в риск.
 
Брой деца и ученици в риск от социално изключване /по данни от училищните ръководства/
 
Училище/ детска градина
бр. ученици
СУ „Йордан Йовков“
6
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
5
                              Общо:
11
 
 
Причини:Липса на мотивация у учениците за учене, занижен  родителски контрол, недостатъчни доходи на семейството и бедност, отсъствие на родителите от дома и невъзможност настойниците да оказват контрол.                                           
              Отдел „Закрила на детето”в Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан работи по общо 38 случая, като от тях: 9 са настанени при близки или роднини, 10 ползват социална услуга в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, 11 са в СПИ „Хр. Ботев” с. Варненци, общ. Тутракан.
              От общият брой случаи само 2 са за деца с ТЕЛК и двете деца са в ученическа
възраст.
              Поводът за регистриране на случаите са следствие на медицински проблеми, налагащи рехабилитация, превенциии и реинтеграции, деца лишени от родителски грижи и настанени извън биологичните си семейства /близки и роднини, ЦНСТ/, деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца в риск от отпадане от образователната система.
              Общият брой на децата с увреждания в общината, подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан е 29.
              Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в община Тутракан се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
               Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Тутракан, работи успешно по организиране и реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са проведени срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. Привлечени са и родителите като партньори.
              Реализира  дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца, заложени в Общинския план за подкрепа на интеграционните политики.
              Комисията организира общински инициативи: «Клас на годината» за недопускане на безпричинни отсъствия в училище;  «От малки-без чашка и дим» с учениците от начален курс, като ранна превенция срещу употребата на алкохол и цигари. Отпечатани  тематични анимирани седмични програми за всяко дете от начален курс в общината; «Детска полицейска академия» съвместно РУ на МВР-Тутракан. Отпечатани и предоставени 1000 наръчника за родители «Как да предпазим детето си от престъпление».
              Комисията участва като партньор в провеждането на спортни инициативи, призовавайки, че спортът е най-добрата превенция алтернатива на социално-негативното поведение на подрастващите.
              МК оказва съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви.
              Към Комисията има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват,  за корекции в поведението и когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви.
              МК оказва системен контрол и съдействие на педагогическата колегия и учениците от намиращия се на територията на общината СПИ „Христо Ботев” с. Варненци. Целта е ефективна корекционно-възпитателна работа към подпомагане за овладяване на общочовешки ценности и придобиване на социални умения за интегриране в обществото на малолетните и непълнолетните, настанени в интерната.
 
ИЗВОД:Има малка, но устойчива тенденция за намаляване на ежегодния брой напускащи училище ученици. Институциите поотделно водят активна политика в рамките на своите правомощия за предотвратяване на напускането на училище и връщането в образователната система на напусналите ученици. Високо се оценява и значението на ранното детско развитие и качественото предучилищно образование като фактор за предотвратяване на отпадането от образователната система.
Недостатъчна е все още координацията и обмена на данни между институциите за действителен комплексен подход към проблемите, водещи до отпадане от образователната система. Факторите, водещи до напускане на образователната система, са идентифицирани. Необходимо е да се работи попреодоляването на проявата им за всеки конкретен случай.
Реинтегрирането в училище, без съпътстващи мерки за значителна и концентрирана обща подкрепа на ученика, ще водят до повторно и вече трайно отпадане.
 
3.      Предизвикателства
 
Ключовите предизвикателства са свързани с прехода към нова философия и организация на грижата за индивидуалните потребности на всяко дете и ученик, изразени в нова нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията и процедурите, изисквани от Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства:
3.1.   Нормативните промени изискват преобразуване на институции, дава се възможност за възникване на нови институции, променят се задачите на съществуващите институции, променят се взаимоотношенията между институциите. Тези многопосочни промени следва да се осъществят по начин, който осигурява непрекъснатост на грижата за децата и учениците и институциите да получат необходимата подкрепа в преходния период.
3.2.Новите задачи на институциите и на педагогическите специалисти изискват нови компетентности, нов поглед на педагогическите специалисти върху собствената им работа. В училищата и детските градини са необходими и нови специалисти, с които ще се разшири и кръгът на участниците в екипната работа, която е основен подход в приобщаващото образование.
 
3.3.Реформата в предучилищното и училищно образование е свързана и с промени във финансирането на дейностите за обща и допълнителна подкрепа  на децата и учениците.
 
3.4.Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото образование изисква просветеност на родителската общност, чувствителност на обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на всички и за необходимата толерантност и търпимост.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      Стратегически и оперативни цели
 
4.1.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
 
В двегодишния период на Общинскта стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 
4.2.ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
 
4.2.1.      Оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
 
4.2.2.      Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици.
 
4.2.3.      Оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо образование.
 
4.2.4.      Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
 
4.2.5.      Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.
 
4.2.6.      Оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.
 
 
 
 
 
 
5.      Основни МЕРКИ ЗА постигане на целите
 
Мерките са групирани според шестте оперативни цели и представят насочващи примерни направления и дейности за община Тутракан, образователните институции и другите държавни институции, които ще планират и изпълняват конкретни дейности, според своите компетентности.
 
5.1.По оперативна цел 1:Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
 
5.1.1.      Мярка 1Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от обща и от допълнителна подкрепа.
-       Изпълнение на нормативно определените практики за екипна работа на учителите съгласно чл. 16 и 22 от Наредба за приобщаващото образование за разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците.
-          Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за училище, като се отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие (чл. 10 от Наредбата за приобщаващо образование).
-          Ранно оценяване от педагогическите специалисти в детската градина на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца – извършва се съгласно глава втора, раздел I на Наредба за приобщаващото образование (чл. 8 до чл. 11) и включва три аспекта: ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обучителни трудности, определяне на необходимостта от допълнителни модули по български език за децата, които не владеят български език и идентифициране на нуждата от оценка на потребностите за допълнителна подкрепа.
-          Прецизиране на степента и вида на увреждане на конкретно дете, определяне на достатъчния брой часове за ресурсно подпомагане и на необходимата работа с други специалисти като психолог, логопед, рехабилитатор и др.
 
5.1.2.      Мярка 2Прилагане в образователните институции на методи и подходи за ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности във формите за общата подкрепа за личностно развитие (чл. 20, 23 – 26 от Наредба за приобщаващото образование).
 
 
 
 
Нормативно основание: Мерки от общата подкрепа се прилагат за дете или ученик само в случаите, когато: 1. се установят затруднения в обучението на детето или ученика и/или има рискови фактори в средата, които могат да повлияят на обучението му, но които все още не изискват предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 2. се установи, че дете или ученик напредва значително по-бързо в обучението и развитието си от децата или учениците на неговата възраст (чл. 23 от Наредба за приобщаващото образование).
 
-         Организиране в училищата на допълнителни обучения по учебни предмети, консултации по учебни предмети.
-        Организиране в училищата и детските градини на логопедична работа като част от дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения (чл. 21 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Подготовка и осъществяване в единство на целта, средствата и методите на възпитателната работа, като целесъобразно се съчетават масови, групови и индивидуални форми на педагогическо общуване.
-        Развиване на умения за учене с използване на метакогнитивни стратегии за учене (планиране и мониторинг на ученето, оценка на резултатите от ученето, адаптиране към различните изисквания на задачитеи неочаквани затруднения) и отговор, които да ангажират обучавания да наблюдава собственото си разбиране и продукция.
-        Организиране на учене чрез правене за постигане на социални умения чрез атрактивни за децата и учениците интерактивни подходи и техники.
Осигуряване на допълнителен и различен ресурс за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма – начин за достойно преживяване в социума, за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности.
 
5.1.3.      Мярка 3  Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП в съответствие с новата нормативна уредба – ЗПУО и Наредба за приобщаващото образование – разяснителни дейности, подготовка, прилагане на нормативната уредба, развитие на практиките.
 
Нормативно основание: Допълнителна подкрепа за личностно развитие  се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания – чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.
-        Създаване в училищата и детските градини на екипи за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) за всяко конкретно дете и ученик, за което ще се извършва оценка на индивидуалните потребности и ще се предоставя допълнителна подкрепа – чл. 188 и 189 от ЗПУО, чл. 132 от Наредба за приобщаващото образование.
-        Взаимодействие между ЕПЛР в детските градини и училищата с регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (РЕПЛР) в РЦПППО, във връзка с одобряването или не на оценките на ЕПЛР или извършване на оценка в образователни институции, които нямат експертен капацитет за създаването на пълни екипи – чл. 190, ал. 3 от ЗПУО.
-        Разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за учениците със СОП и изготвяне на седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Учителят/класният ръководител, заедно с екипа за подкрепа за личностно развитие на детето, с детето и с родителите, индивидуализират учебната програма и персонализират начините и формите на обучение. Чрез непрекъсната комуникация обсъждат и споделят напредъка на детето, предизвикателствата в работата си и заедно намират начини за включване в самостоятелна дейност и учене там, където е детето.
-        Използване на разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на учениците със СОП. Прилагане на иновативни дидактически упражнения и игри за работа с ученици със СОП.
-        Прилагане на ефективни подходи и педагогически и психологически техники за работа с деца и ученици с разстройства на речта, дефицит на внимание, нарушена концентрация на вниманието и хиперактивност, с аутизъм.
-        Прилагане на арт-терапия и арт-педагогика за ученици със СОП.
-        Осигуряване на необходимите рехабилитации на децата и учениците със СОП- психо-социална, на слуха и говора, зрителна, на комуникативните нарушения, кинезитерапия.
-                  Осигуряване на възможности за продължаване на обучението след VIIклас, вкл. и професионална подготовка за учениците със СОП.
-                   
5.1.4.      Мярка 4Дейности в образователните институции и между всички компетентни институции за предотвратяване и адекватна и ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици.
 
 
Нормативно основание: Институциите в системата на предучилищното и училищното образование – детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес – чл. 39 от Наредба за приобщаващото образование.
 
-        Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката или групата.
-        Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на институционалната общност, включително за запознаване с различните форми на насилие и с техники за преодоляването им.
-        Училищата и детските градини разработват, според своята специфика, дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката(чл. 40, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Провеждане на превантивни кампании срещу агресията и тормоза в училища и по общини.
-        Организиране на спортни събитияза утвърждаване на принципите на честната игра и ненасилие.
-        Запознаване с и прилагане на нови подходи за справяне с гневните изблици и напрежението, решаване на възникналите проблеми и конфликтните ситуации без провокиране на ново напрежение, проучване и установяване какво се крие зад проблемното поведение на децата.
-        Формиране у децата и учениците на умения за общуване чрез използване на игрови методи и техники.
-        Формиране на ключови компетентности у децата и учениците за личностно развитие чрез обучение по емоционална и социална компетентност, умения за ефективно управление на емоциите, за саморефлексия и разбиране на другия, развитие на характера и позитивността.
-        Прилагане в образователните институции на ефективни форми и методи за комуникация между училището и семейството.
-        Използване на методите на арт-терапията за деца и ученици с проблемно поведение и техните родители.
-        Въвеждане в образователните институции на използването на посредник при решаване на конфликти в училище като начин за въздействие върху вътрешната мотивация на децата и учениците (чл. 43 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Въвеждане в училищата на практиката на наставничеството (индивидуална подкрепа за ученика от личност, която уважава) като начин за въздействие върху вътрешната мотивация (чл. 46 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Повишаване на информираността на родителите относно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование за отсъствията на учениците от учебни занятия и ролята на родителите в процедурите по налагане на санкции.
-        Подобряване на институционалния капацитет за проверки по жалби и сигнали, свързани с агресия и посегателство на и между деца и ученици.
-    Използване на възможностите на програмите на детските градини и училищата по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование да определят и утвърждават спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности (чл. 16, ал. 1 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование).
-          Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията, въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др., организиране на обучения на връстници от връстници съгласно чл. 17, ал. 1, т. 6, 9 и 10 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
5.1.5.      Мярка 5 Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици като средство за утвърждаване на позитивна самооценка и мотивиране.
-        Организиране на училищно, общинско ниво на спортни празници, вкл. и съвместно с деца и ученици със СОП.
-        Организиране на кулинарни празници и състезания – на класно, училищно или общинско ниво.
-        Организиране на театрални групи и представяне на продукция пред местната общност.
-        Организиране на културни събития в община с участието на деца и ученици, които да представят своите таланти.
-        Организиране на публични изяви на групите за извънкласни дейности по проекта BG05M2ОP001-2.004 – 0004 – Твоят час – фаза 1.
-        Общински фестивал, концерт или друга форма за изява на деца със СОП, придружен с изложба и/или базар, по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания.
-        Активно участие на децата и учениците в общинските конкурси, фестивали и състезания.
 
5.1.6.      Мярка 6Дейности на образователните институции и общините за подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците. Прилагане на системи за поощрения и награждаване на децата и учениците на училищно, общинско и областно ниво.
-        Прилагане на гъвкави форми за работа с даровити деца и ученици в Общинския център за извънучилищни дйности. Организиране на  клубове по интереси за деца от 8 до 18 години през ваканциите.
-        Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби, съобразно чл. 130 от Наредба за приобщаващото образование – 1. осигуряване на възможности за работа с дете или ученик с изявени дарби по конкретен случай и за допълнителна индивидуална работа за развитие и надграждане на изявените дарби; 2. осигуряване на възможности за ползване на подходяща физическа среда, обзавеждане, оборудване, материали и консумативи;3. осигуряване на квалифицирани специалисти за допълнителна подкрепа в съответната област – науки, технологии, изкуства, спорт; 4. осигуряване на възможности за участие в различни национални и международни изяви – състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други; 5. осигуряване на възможности за включване в програми и проекти.
-        Подкрепа за талантливи деца чрез Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
-        Учредяване на морални и материални награди за децата и учениците на училищно и общинско ниво при: 1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието;2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 3.прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи(чл. 64 и 65 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Използване в педагогическото общуване на положително вербално поощрение за успехи и/или за подходящо поведение, както и искрени похвали, които са специфични за показаното поведение.
-        Развитие на уменията на педагогическите специалисти да прилагат техники за даване на позитивна обратна връзка към децата и учениците.
 
5.1.7.      Мярка 7 Дейностите по кариерно ориентиране и консултиране като част от общата подкрепа за личностно развитие.
-        Дейности по професионално ориентиране в училищата чрез игри, директно наблюдение и пряк контакт с хора от различни професии.
-        Организиране  на „Ден на кариерното ориентиране“- кръгли маси и работни срещи с работодатели, партньори, ученици, родители, Училищно настоятелство, Обществен съвет – на училищно и общинско ниво.
-        Представяне пред учениците със СОП и техните родители на възможностите, които училищата предлагат за тяхното професионално образование.
-        Организиране на училищно ниво на състезание  по предприемачество „Иновационен лагер“ за ученици от VІІІ до ХІІ клас.
 
5.1.8.      Мярка 8  Предотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на отпаднали ученици обратно в образователната система.
-        Прилагане на нормативната уредба за оценяване на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на деца в риск, като се извършва оценка на рисковите фактори и за развитието и защитните фактори в ситуацията на детето или ученика и неговата среда, и се създава план за краткосрочна допълнителна подкрепа (чл. 78 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Водене на общинско равнище на Регистър на децата и учениците в риск.
-        Проучване на необхванатите в училище ученици от социално слаби и ромски семейства.
-        Подобряване на обмена на данни и координацията и сътрудничеството между институциите по конкретни случаи на напускане на образователната система, и по обхвата на учениците, подлежащи на задължително обучение.
-        Годишен анализ на общинско ниво на процесите по напускане и реинтегриране на ученици в образователната система.
-        Благотворителни акции за ученици в социален риск от изключване, вкл. и благотворителни и доброволчески дейности от ученици.
-        Разширяване на обхвата и ефективността на целодневната организация на учебния ден.
-        Мерки за подкрепа на детето и ученика в прехода към училище и между образователните етапи и степени (чл. 131 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Кампания против ранните бракове в ромските общности.
 
5.1.9.      Мярка 9Познаване от страна на общините и образователните институции и използване на възможностите на Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
-        Разширяване на възможностите за включване на децата и младите хора във форми за съвременно здравно образование, с цел изграждане на знания, умения и нагласи, необходими през целия живот.
-        Разширяване на въвеждането на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование във всички части на учебния план и начини и форми посочени в глава трета на Наредба 13, вкл. и в предучилищното образование.
 
5.2.      По оперативна цел 2– Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици.
 
5.2.1.      Мярка 1Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини и в общинските институции за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
-     Разширяване на психологическото обслужване на потребностите на децата и учениците и на обхвата на училища и детски градини, в които с децата и учениците работят педагогически съветници  и психолози в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование и чл. 11 и 12 от Наредба № 12 за професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
-   Осигуряване на специалисти в  ЦСРИ за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие:
Логопедична рехабилитация – изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити, терапия за корекция на речта;
Педагогическа дейност – индивидуална и групова работа с цел овладяване на нови образователни знания и насърчаване на социалното, емоционалното, познавателно и физическо развитие на децата и повишаване на тяхната готовност за включване в задължителна предучилищна и училищна подготовка.
-            Взаимодействие между образователните институции и общините за съвместно ангажиране на специалисти от общинските социални предприятия.
-            Осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и дългосрочно допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности по начините, определени от нормативната уредба – назначени в училището и в детската градина, от ЦПЛР на общината или от РЦПППО съобразно чл. 283, ал. 3 до 7 от ЗПУО, чл. 72, 124 и 129 отНаредба за приобщаващото образование.
-            Развитие на практиката за назначаване на помощник на учителя при повече от три деца или ученици в групата/паралелката (чл. 114 от Наредба за приобщаващото образование)-според възможностите на образователната институция.
-            Използване на професионалните компетенции на специалистите, работещи в социалните услуги, делегирани от държавата дейности (ЦОП, ЦСРИ) в подкрепа на децата със СОП и с рисково поведение.
 
5.2.2.      Мярка 2Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите, за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.
-        Провеждане на обучения на училищно, общинско и на областно ниво за учители, педагогически съветници и други специалисти, работещи с деца и ученици, по теми, свързани с приобщаващото образование.
-        Осигуряване на обучителни възможности за членовете на ЕПЛР в училищата и детските градини да прилагат нормативно предписаните методики на оценяване и дейности по оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика (чл. 74, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Участие в регионални и национални обучения на педагогически специалисти, извън ЕПЛР, за разпознаване на потребността от обща или допълнителна подкрепа и за ефективна екипна работа за предоставянето на личностно подкрепа.
-        Обучение на класни ръководители за ефективно изпълнение на специфичните допълнителни професионални задължения.
-        Осигуряване на въвеждащо и продължаващо обучение от РЦПППО на лица, назначени на длъжността „помощник на учителя“ за групи и класове с повече от три деца или ученици със СОП (чл. 147, ал. 4 – 6 от Наредба за приобщаващото образование).
 
5.2.3.Мярка 3Осигуряване на методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини, както и на координиращите екипи в училищата и детските градини по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование.
-        Обучение на педагогическите специалисти в детските градини за извършване на ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения по чл. 8, ал. 3, т. 1 от Наредбата за приобщаващо образование. Наблюдение и методическа подкрепа от страна на РЦПППО на ранното оценяване (нормативно основание – чл. 11 от Наредбата за приобщаващо образование).
-        Предоставяне на рамка за оценка на индивидуалните потребности от обща подкрепа за личностно развитие на дете/ученик.
-        Предоставяне на рамка за оценка на индивидуалните потребности от допълнителна  подкрепа за личностно развитие на дете/ученик.
-        Подкрепа на учителите за диференцирането на подходи за обучение, които дават различни възможности за групиране на потребностите на учениците и насочване на общата и допълнителната подкрепав най-голямо съответствие с тях.
-        Консултиране по конкретни казуси.
 
5.2.3.      Мярка 4Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики.
-        Провеждане на дискусионен форум на тема „Добри практики за осигуряване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.
-        Организиране представянето на опита на неправителствени организации в прилагането на терапевтични методи и подходи към деца със СОП.
 
 
 
 
5.3.По оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо образование.
 
5.3.1.      Мярка 1Развитие на капацитета на училищата и детските градини за успешно прилагане на новата нормативна уредба.
-        В изпълнение на чл. 6 от Наредба за приобщаващото образование детските градини и училищата включват в годишните си планове дейности, срокове и отговорници за предоставяне на подкрепа за личностно развитиеи изготвят обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование (чл. 7, ал. 4, т. 15 от Наредба за приобщаващото образование).
-        В изпълнение на чл. 7 от Наредба за приобщаващото образование директорите на детските градини и училищата определят координиращ екип в институцията в началото на всяка учебна година. Ролята на координиращият екип е да организира и координира процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие.
-         
5.3.2.      Мярка 2Разкриване на Общински център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), чл.49, ал.1 от ЗПУО. Анализ на общинско ниво, вземане на решения и предприемане на действия за разкриване.
 
5.3.3.      Мярка 3 Използване кадровия ресурс на доставчиците на социални услуги за обезпечаване на допълнителната подкрепа за личностно развитие.
 
5.4.       По оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.
 
5.4.1.      Мярка 1Подобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда.
 
 
 
 
 
 
 
Нормативно основание: чл. 106 от Наредба за приобщаващото образование:
ал.1  Достъпна архитектурна среда се осигурява най-малко чрез: 1. входни и комуникационни пространства; 2. помещения и пространства за общо ползване; 3. санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.
ал. 2  Достъпната архитектурна среда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование се осигурява чрез съобразяване на елементите на сградите и съоръженията със специфичните изисквания за различните видове увреждания – придвижване на дълги разстояния, по наклонени повърхности, с технически помощни средства, с водач, качване и слизане по стълби, натискане на бутони и хващане, обсег на достъпност, височина на погледа, както и със средствата за сигнализация и информация.
ал. 3Общодостъпните помещения в сградите се свързват чрез достъпен маршрут.
-        Изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини – рамки, асансьори и пр.;
-        Изграждане и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини  за деца с увреждания;
-        Изграждане на адаптирани санитарни възли в детските градини, училищата и обслужващите звена за децата със специални образователни потребности;
 
5.4.2.      Мярка 2Подобряване на достъпната физическа среда в образователните институции като начин за предоставяне на равен достъп до образование на децата и учениците, чрез изпълнение на нормативно определените елементи на физическата достъпност.
 
Нормативно основание: чл. 105 от Наредба за приобщаващото образование:
ал. 1Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия, използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за архитектурна и физическа достъпност, които в най-голяма степен да отговорят на потребностите на децата и учениците.
ал. 2Достъпната физическа среда съчетава универсалния със специализирания дизайн и има следните основни характеристики: 1. логичност – лесно откриване на архитектурните елементи в сградата; 2. видимост – висока контрастност на съществените елементи в сградата и нейните помещения; 3. подходящо осветление.
ал. 3Достъпът на физическата среда е: 1. визуален – контраст и цветове, осветление и визуална маркировка; 2. тактилен – водещи парапети, предпазни решетки, тактилни символи; 3. вертикален – преодоляване на стълби, рампи, специални асансьори; 4. хоризонтален – включва изисквания към врати, фоайета, коридори, водещи линии, санитарни помещения и др.
 
5.4.3.      Мярка 3Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 106, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование):
-        Създаване и оборудване на кабинет за ресурсно подпомагане във всяко училище и детска градина, в които има деца със СОП и периодично обновяване на ресурсните кабинети с дидактични материали;
-        Обзавеждане при необходимост на помещенията така, че да дават възможност да се устроят учебни места за ученици в инвалидни колички, както и учебни места за ученици с увреден слух, с достатъчна осветеност, която да позволява детето или ученикът свободно да отчита по устните на учителя;
-        Оборудване при необходимост на учебни места за ученици с увреден слух с подходяща апаратура – FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с кохлеарните импланти на децата или учениците;
-        Осигуряване при необходимост на специализирана техника за ученици с нарушено зрение – брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч и други;
-        Осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и
специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания;
-        Осигуряване на достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в останалите помещения (библиотеки, административни кабинети и други);
-        Организиране при необходимост на работни и игрови кътове за индивидуална работа или за работа на пода, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата, където заниманията и почивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител или на помощник на учителя в помощ на децата и учениците със сензорно- интегративна дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други състояния, изискващи такава организация на пространството в класната стая в училището или в стаята на групата в детската градина.
-        Реализиране на проекти по Националните програми на МОН, насочени към осигуряване на съвременна образователна среда, достъпност и сигурност на средата;
 
5.4.4.      Мярка 4Организиране на необходимите улеснения за участие на учениците със СОП в национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити (чл. 109 от Наредба за приобщаващото образование).
 
5.5.       По оперативна цел 5:Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.
5.5.1.      Мярка 1Създаване на работещи практики за изпълнение на нормативните изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от страна на училищата и детските градини:
-        Наредба за приобщаващото образование,чл. 48, ал. 3– При отказ от страна на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 41, т. 2, 5 и 7 (използването на посредник, включване в група за социални умения, наставничество), да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 41, директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето или ученика.
-        Наредба за приобщаващото образование, чл. 58, ал. 2 – Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето.
-        Наредба за приобщаващото образование, чл. 60, ал. 1– Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ или на мярката по чл. 49, ал. 3, директорът уведомява отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.
-        Наредба за приобщаващото образование, чл. 72, ал. 2 – В случаите на несъгласие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, независимо че въз основа на оценката на индивидуалните потребности
по ал. 1 е установена такава необходимост, и за предотвратяване на риска от отпадане от училище, директорът на детската градина или училището писмено уведомява съответния отдел за закрила на детето с цел осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученика.
 
5.5.2.      Мярка 2 Развитие на ефективни форми за работа с родителите на деца и ученици с обучителни трудности и със специални образователни потребности.
-        Осигуряване на подкрепяща среда за семействата и близките на децата със СОП –  консултиране с психолози, логопеди, социални работници и др.;
-        Привличане и използване ресурса на родителите за обогатяване на възможностите за въздействие, социализация и развитие – включване в екипи, извънкласни форми и групи, интелектуален, финансов, емоционален ресурс и т.н.
-        Повишаване информираността на родителите относно затрудненията в образователния процес на техните деца и възможностите за преододляването им (консултации, допълнително обучение, форми за извънкласни и извънучилищни дейности).
-        Работа с родителите и настойниците, които възпрепятстват децата редовно да посещават училище. Създаване на „Училище за родители“ (в учебните заведения и/или на общинско ниво).
-        Осигуряване на адекватна и достатъчна информация за родителите за процеса на приобщаващото образование на институционалните сайтове.
 
5.5.3.      Мярка 3  Работа с родителите на деца и ученици с изявени дарби:
-        Консултиране на родителите на деца с изявени дарби и насочване към специалисти за развитие на детето;
-        Предоставяне на информация за институции, специалисти, форми (конкурси, пленери, олимпиади, школи, клубове и пр.), насочващи към  развитие  на дарби и таланти на сайта на Община Тутракан.
-        Предоставяне на информация за общински програми и мерки  за стимулиране на деца с изявени дарби;
-        Популяризиране на дарители, кампании и юридически лица, подкрепящи  даровити и талантливи деца.
 
5.5.4.      Мярка 4 Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие:
-        Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция;
-        Прилагане наМеханизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище,  утвърден със заповед № РД09-1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката.
-        Съвместни дейности на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с ОЗД и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие (периодични срещи, планове за действие, годишни анализи).
-        Провеждане на срещи-разговори в училищата, с участието на ученици и представители на МВР, ОЗД, МКБППМН;
-        Образователни програми и кампании в училище, ЦНСТ, ЦСРИ и МКБППМН за превенция на рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се и рисково поведение на деца и ученици);
-        Провеждане на кампании срещу зависимостите (конкурси за написване на есета, рисунки и др. по повод: 31 май – световен ден без тютюнев дим; 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици; 18 октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора; 1 декември – световен ден за борба със СПИН и др., разработка и разпространение на информационни материали под формата на флаери, дипляни и др.)
 
5.5.5.      Мярка 5 Взаимодействия между участниците в образованието и институциите по отношение на отпадането от училище. Обединяване на усилията за връщане в образованието на отпаднали ученици:
-        Ангажиране с конкретни мерки на обществените съвети, ученическите съвети, ученици и родители-доброволци в дейности, насочени към приобщаването на ученици в риск, ученици в неравностойно положение и подпомагането им да намерят и заемат своето място  в училищния живот и в обществото.
-        Провеждане на тематични игри и беседи от ученици в горен курс на ученици в начален и среден курс.
-        Използване на пълния потенциал на наставничеството за работа с ученици, застрашени от отпадане от образователната система;
-        Развитие на целодневна организация на учебния процес, като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси;
-        Сътрудничество с библиотеките, мерки за повишаване на грамотността в полза на предотвратяване на обучителните трудности и отпадане;
-        Училищното ръководство да съдейства на учениците от училищния съвет да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността.
 
5.6.       По оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.
 
 
5.6.1.      Мярка 1Дейности, насочени към местната общественост, за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците със специални образователни потребности:
-        Провеждане на разяснителни кампании, чрез които да  се даде яснота за начина, по който протича процеса на приобщаване, неговият смисъл и ефект за всички деца. В основата на кампаниите да стои идеята, че всяко дете със специални нужди има реалните възможности да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да бъде подкрепено своевременно и да му бъде предоставена тази възможност.
-        Организиране на срещи с родителите в детските градини и училищата на територията на общината. Целта на срещите е родителите на деца без специални образователни потребности да разберат, че децата с увреждания не представляват опасност за останалите деца и ученици, че всички деца могат да учат и че няма „необучаеми” деца.
-        Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.
-        Промяна на нагласите в училищата и детските градини, в които да възприемат индивидуалните различия между децата като източник на богатство и разнообразие, а не като проблем.
-        Организиране на благотворителни акции в подкрепа на децата в неравностойно положение.
 
5.6.2.      Мярка2Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и представянето им в достъпен форматкато част от условията за равен достъп до образование (чл. 104 и 107, т. 2 от Наредба за приобщаващото образование).
-        Информиране на семействата на деца с увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в образователната система.
-        Информационни материали за разясняване на възможностите на разнообразните форми на обучение.
-        Подобряване на информираността на семействата относно организацията и необходимите документи за образованието на децата при напускане на страната и завръщане от чужбина.
5.6.3.      Мярка 3 Привличане на млади хора със средно и висше образование от етническите малцинства за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.
 
 
6.      ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 
Постигането на оперативните цели на общинската стратегия ще се следи чрез няколко основни индикатора, свързани с основни аспекти от цялостната промяна.
6.1.Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците по чл. 283, ал. 4 от ЗПУО, брой деца/ученици със СОП в тях и процент спрямо общия брой деца и ученици със СОП;
6.2.Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
6.3.Брой институции със значително подобрение на материалната база – нови елементи на достъпна архитектурна среда, разкрит кабинет;
6.4.Брой детски градини и училища, в които работят педагогически съветници и психолози.
По решение на екипа за отчитане на стратегията може да се проведе и анкетно проучване за оценка на постигнатите резултати от прилагане на Стратегията.
 
 
 
7.      ВРЪЗКА С ДРУГИ СТРАТЕГИИ
 
Целите и дейностите на настоящата общинска стратегия са свързани и допринасят за постигането на целите на следните национални стратегически документи:
-        Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)
-        Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (2015 – 2020)
-        Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността (2014  –2020)
-        Национална програма за закрила на детето (2016 – 2017 – 2018)
 
 
 
 
 
 
8.       КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Община Тутракан отговарят за цялостното изпълнение на общинската стратегия и приноса към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с общите усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите им и планираните цели и дейности.
След приемането на областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал .1 и 2 от ЗПУО, всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и ученицитеза период от 2 години, която се приема от общинския съвет.
За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие. Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински планове се изпращат на областния управител до 15 май.
Изпълнението на годишните общински планове се координира и отчита на общинско ниво по ред, определен от кметовете на общините и в сроковете, посочени в чл. 197, ал. 3 от ЗПУО. Изпълнението на общинския план се отчита и на областно ниво – до 01 март на следващата година всяка община трябва да представи в областна администрация Силистра отчет за изпълнението на дейностите по общинския годишен план.
За координиране на дейностите по изпълнение на стратегията, със заповед на кмета се създава комисия за мониторинг ( председател и членове) , в състава на която участват представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” и др. заинтересовани институции. Броят и темите на заседанията и разпределението на задачите се определят от комисията под ръководството на нейния председател.
Събирането на информация за изпълнените дейности и постигнатите индикатори по изпълнение на целите на общинската  стратегия започва три месеца преди да изтече срокът на стратегията. В същия период започва и организацията за изготвянето на нова общинска стратегия за следващия период.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Оценките с качествен показател са по тристепенна скала – „постига изискванията“, „справя се“, „среща затруднения“.