Решение № РД-02-36-1184 от 07.10.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан”

17/10/2016
С Решение № РД-02-36-1184 от 07.10.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради  в гр.Тутракан”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна осПодкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 1 428 523,40 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ. От тях 65 641,60 лв. представляват минимална помощ с администратор на помощта Община Тутракан и получател на помощта собствениците на самостоятелни обекти със стопанско ползване в сградите, обект на интервенция. 85% от безвъзмездната финансова помощ са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 30 месеца.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградите на ул. „Крайбрежна” № 34 /бл. „Чайка1”/, ул. „Ал.Стамболийски” № 50 /бл. „Чайка2”/, ул. „В.Пискова” №3а и ул. „Г.Милев” № 35 в гр.Тутракан.
Настоящото проектно предложение предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в жилищни сгради. Основен проблем в многофамилните жилищни сгради е ниската степен на енергийна ефективност. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
 
Чрез повишаването на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сградив опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система се цели: Подобряване техническото състояние на сградите, както и подобряването на качеството на живот в четирижилищни сгради в гр.Тутракан чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност