Отчет на основание чл.71-Община Тутракан

29/3/2016

 

ОТЧЕТ за 2015 година

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт
1. Процедура по 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: “Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Тутракан за учебната 2014/2015г.", открита 2014г., срок на договора: 30.06.2015г.
 
2. Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015/2016г.", открита с  решение № ПО-08-7/01.07.2015г., срок на договора: до 30.06.2016г.
 
 
 
2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози;
1. Договор № ПО-07-604/11.09.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Тутракан за учебната 2014/2015г."
Превозвач "Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
2. Договор № ПО-07-758/09.09.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015/2016г."
 
Превозвач "Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
Обхват: специализиран автобусен превоз в двете посоки на деца и ученици до 16-годишна възраст, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас до детска градина или училище в най-близкото населено място, по маршрутни разписания.
 
3. Обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Тутракан
 
Превозвач "Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
 
Превоза на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Тутракан е осигурен чрез прилагане на "Спешна мярка"по реда на чл.5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007  на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., във връзка с чл. 16д, ал.6, 7 и 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.60 от АПК с оглед да се осигури транспортното обслужване на населението.
 
3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива
 
Общ размер
Превозвач
3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:
60983.00
 
3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери
49959.00
"Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
3.1.2. Служители по чл.19, т.7
11024.00
"Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години
268256.00
 
3.2.1. Деца и ученици до 16 години – специализиран транспорт
114528.00
"Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
3.2.2 Деца и ученици до 16 години- собствен транспорт
153728.00
Община Тутракан (Собствентранспорт)и чрезделегирано право на училищата, чрез предоставяне на автобуси и средствата за безплатен превоз по чл.19,т.8 като субсидии по сметките на училищата.
3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт
94078.00
"Т.А.Т." ООД с ЕИК 118550419, гр. Тутракан, ул. "Силистра" №54
 
О б щ о:
423317.00
 
 
Забележка: Община Тутракан на основание чл.70 от Наредбата за условията и реда  за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи  от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт  и по решение на Общински съвет Тутракан, гражданите на Община Тутракан на възраст над 65 години ползват абонаментни карти  на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт, като сумата за доплащане се заплаща от бюджета на Общината. Фирмата превозвач ежемесечно до 5-то число  предоставя в общинска администрация поименна справка за издадените абонаментни карти на правоимащите лица за предходния месец.
 
Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на община Тутракан