Покана за участие във фокус група на територията на Община Сливо поле

8/9/2020

Уважаеми дами и господа,

-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;

-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;

-заинтересовани страни и бенефициенти;

-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;

-представители на уязвими групи и малцинствени общности;

-граждани;

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : „Изследване на тема: "Потенциал и ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации. Добри практики и тяхното приложение“.

Дата,  час и място за провеждане фокус-група:

 • Дата: 23 септември 2020г.
 • Място: заседателна зала в Община Сливо поле
 • Начален час: 14.30ч.

Въпроси за дискусия:

 • Има ли потенциал  територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Има ли ресурси на   територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Доколко публичния сектор-Общините прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко НПО-сектора  и читалищата прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко секторите на местния бизнес прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Наясно ли сте какво е иновация и достижима ли е за селските райони;
 • Какви са пречките и предизвикателствата за иноваторите;
 • Други.

Работата във фокус-група е ефективен и иновативен метод за обследване на общественото мнение извън традиционните анкетни допитвания. Във фокус-групата се очаква активен диалог, ползотворна дискусия и получаване на обективна информация по темата на на аналитичното проучване.

МИГ“ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“ ВИ ОЧАКВА! ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!