ЗАПОВЕД № РД-01-144/22.03.2020 г

25/3/2020

ЗАПОВЕД
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, с което е обявено извънредно положение:
НАРЕЖДАМ:
  1. В обектите за бързо хранене и в хранителните магазини на териториите на бензиностанциите на територията на Община Тутракан да не се допуска консумация на място.
  2. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички кметове на кметства и кметските наместници на територията на Община Тутракан, които да осигурят изпълнение на мерките по т. 1 на територията на съответните населени места.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан, кметовете на кметства и кметските наместници и началника на РУП - Тутракан.
Настоящата Заповед е в сила до изричното и отменяне.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица. включително собствениците на обекти по т. 1 за сведение.
 

Прикачени файлове