П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17/2/2020
П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, PROJECT CODE: ROBG – 332, финансиран по програма INTERREG V - A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
     На основание, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за поемане на общински дълг по чл.4 от Закона за общинския дълг, приета с Решение №230 от 13.11.2008 г. от Общински съвет Тутракан
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
В съответствие с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг  за осигуряване на оборотни средства за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност със следните основни параметри:
1. Максимален размер на дълга – 461 342лв. (четиристотин шестдесет и една хиляди и триста четиридесет и един лв.)
2. Валута на дълга – лева.
3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.
4. Цел на дълга – финансиране на дейностите по проекта JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ.
5. Начин на обезпечение на кредита:
 • Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по Договор за безвъзмездна помощ №98956 от 31.08.2018 г., сключен с Управляващия орган на  програма за трансгранично сътрудничество INТERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Тутракан, по която постъпват средствата по проект  „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, код ROBG – 332, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INТERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ, приоритетна ос 3 Безопасни региони, схема 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Договор за безвъзмездна помощ №  98956 от 31.08.2018г.;
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Тутракан., по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Тутракан по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 • 6. Условия за погасяване: Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 98956  от  31.08.2018г. и/или от собствени бюджетни средства.
   
  7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.
  7.1 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  7.2 Заплащане на лихвата – ежемесечно.
  7.3 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
   
  8. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи  и изравнителна субсидия на общината.
  9. Срок за погасяване – до 24 месеца.
  10. Начин на усвояване – с възможност за усвояване при необходимост.
  11. Място и дата на провеждане на обсъждането – 20.02.2020г. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан.
   
   
  Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ,
  КМЕТ на Община Тутракан