Стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда”

31/1/2020
С настоящото писмо Ви уведомявам, че стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда”, обявена от МОСВ и ПУДООС.      
           
            Допустими бенефициенти по него са общини, кметства,  държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси.
           
            Общини и кметства могат да кандидатстват с проекти до 10 000 лв.( с вкл. ДДС). Срокът за подаване на заявления е до 02 .03.2020г.
           
            Държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси могат да кандидатстват с проекти до 5 000 лв. ( с вкл. ДДС), като срокът за тяхното подаване е до 17.02.2020г.
           
            Подаването на заявления става само по пощата с обратна разписка или с куриерска фирма. Подаване на ръка в деловодството на ПУДООС е недопустимо. В класирането няма да бъдат включени проекти на Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда” през 2018г. и 2019г.
             
            За информация: http://pudoos.bg/
 
 
 
 
С уважение,
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан