П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ ТУТРАКАН- СЛИВО ПОЛЕ"

22/3/2019
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  24.04.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
  1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Споразумение РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР.
  2. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД 50-58/25.07.2018 год.
  3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 7.2, Мярка 7.6, Мярка 4.1, Мярка 4.2 и Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съгласно Минимални изисквания по отношение  на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР.
  4. Разни.
 
Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
Дата: 22.03.2019г.
гр. Тутракан                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                                    МИГ „Тутракан –Сливо поле„
                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /