Покана за две двудневни обучения на местни лидери относно подготовка на проекти

9/4/2019

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения за местни лидери , относно подготовка на проекти

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения за местни лидери , относно подготовка на проекти

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • гр. Сливо поле – на 12 и 13.04.2019г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
  • гр. Тутракан – на 14 и 15.04.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2