Покана за провеждане на конференция по СВОМР

18/3/2019

П О К А Н А

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на конференция по СВОМР,

във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се проведе в гр. Тутракан на 29.03.2019 г. от 10.00 ч. в зала на Общински съвет, ул. „Трансмариска“ №20.

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11