СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

26/3/2019

ОБЩИНА        ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, е-mail: tutrakan@b-trust.org

 
 
 
СПРАВКА
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПО
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
 
 
 
Дата на публикуване на Проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Тутракан: 19.02.2019 г.
Постъпили предложения и становища – В нормативно определения 30- дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване, НЯМА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА