Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ на 26.02.2019

25/1/2019
  П О К А Н А
 
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  26.02.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
  1. Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на МИГ за 2019г.
  2. Промяна на бюджет 2019г.
  3. Разни.
 
 
Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
Дата:25.01.2019г.
гр.Тутракан                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                            МИГ „Тутракан –Сливо поле„
                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /