Покана за обучение на 14-17.12.2018 г

6/12/2018
 
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе две двудневни обучения свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.
 
ОБУЧЕНИЯТА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:
  • гр. Сливо поле – на 14 и 15.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;
 
  • гр. Тутракан – на 16 и 17.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
 
За контакти:
Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11