ЗАПОВЕД №РД-04-1442/26.11.2018г.

29/11/2018
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-1442/26.11.2018г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32 ал.1 т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 666 по Протокол № 47 от 25.10.2018г. на Общински съвет Тутракан
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №73496.504.332, с площ от 0,603 /шестстотин и три кв.м/ дка, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, четвърта категория, находящ се в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, местност „Зад болницата” по КККР на град Тутракан.
2. Търгът да се проведе на 21.12.2018г. от 08,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – 613,00 /шестстотин и тринадесет лева/ лева.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена в размер на 61,30 /шестдесет и един лева и тридесет ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 30.11.2018 г. до 16,00 часа на 20.12.2018г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена в размер на 61,30 /шестдесет и един лева и тридесет ст./ лева.
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.11.2018г. до 16.00 ч. на 21.12.2018г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата, които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
            8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и следните изискуеми документи;
            1. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            2. копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            3. вносна бележка за закупени тръжни книжа;
            4. вносна бележка за внесен депозит;
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            1. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
2. копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            3. вносна бележка за закупени тръжни книжа;
            4. вносна бележка за внесен депозит;
            9. Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
            1. Са подали тръжните документи след определения в т. 10 срок за подаване;
            2. Тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
            3. Тръжните документи не съдържат вносна бележка за закупени тръжни книжа и/или внесен депозит;
            4. Тръжните документи не съдържат който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга;
            5. Имат задължения към Община Тутракан;
            6. Са юридически лица, които са в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация;
            10. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 20.12.2018г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - копие на настоящата Заповед за провеждане на търга;
            - копие на скица на имота;
            - копие на Акт за общинска собственост;
- проект-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- проект-договор;
- образец на заявлението за допускане да участие в търга;
- декларация за липса на задължения;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 20.12.2018г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.01.2019г. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от 08.30 часа.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 27.12.2018г. до 16.00 часа на 03.01.2019г. в информационен център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга -10 % от началната тръжна цена в размер на 61,30 /шестдесет и един лева и тридесет ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 27.12.2018г. до 16,00 часа на 03.01.2019г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16,00 часа на 03.01.2019г.  
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
МИЛЕН МАРИНОВ
И.Д.Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-1411/23.11.2018г.