ЗАПОВЕД №РД-04-1444/26.11.2018г.

29/11/2018

 

ЗАПОВЕД
 
№РД-04-1444/26.11.2018г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 4 ал. 1 и ал. 3 буква „б” от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56 ал. 1 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 679 по Протокол № 47 от 25 октомври 2018г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/ стопански години, първите три от които с гратисен период.
            2. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор №78238.50.609, находящ се в местността „Юперски път”, с площ от 9,003 /девет декара и три кв.м/ дка, трета категория, с начин на трайно ползване „нива” по КККР на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, одобрени със Заповед №РД-18-639/07.03.2018г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за частна общинска собственост №2322/18.07.2018г.
            3. Начална тръжна цена – 55,00 /петдесет и пет/ лв/дка.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена в размер на 49,51 /четиридесет и девет лева и петдесет и една ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 30.10.2018г. до 16,00 часа на 20.12.2018г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
            5. Търгът да се проведе на 21.12.2018г. от 10,15 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20
6. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена в размер на 49,51 /четиридесет и девет лева и петдесет и една ст./ лева.
            7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, стая № 32 или на тел. 0866/60628;
            8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            9. Други тръжни условия :
            9.1. Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32 на Община Тутракан -Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.10.2018г. до 16.00ч. на 20.12.2018г.;
9.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата, които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
9.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и следните изискуеми документи;
            1. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            2. копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            3. вносна бележка за закупени тръжни книжа;                                                   
            4. вносна бележка за внесен депозит;
9.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            1. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
2. копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            3. вносна бележка за закупени тръжни книжа;                     
            4. вносна бележка за внесен депозит;
            10. Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
            1. Са подали тръжните документи след определения в т. 11 срок за подаване;
            2. Тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
            3. Тръжните документи не съдържат вносна бележка за закупени тръжни книжа и/или внесен депозит;
            4. Тръжните документи не съдържат който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга;
            5. Имат задължения към Община Тутракан;
            6. Са юридически лица, които са в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация;
            11. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 20.12.2018г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника.
           
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.7;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 20.12.2018г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 03.01.2018г. от 10,15 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20.
            Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” , стая № 32 срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 27.12.2018г. до 16.00 часа на 03.01.2019г.
Депозит за участие в повторния търга -10 % от началната тръжна цена в размер на 49,51 /четиридесет и девет лева и петдесет и една ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 27.12.2018г. до 16,00 часа на 03.01.2019г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация до 16.00 часа на 03.01.2019г.       
 
 
 
МИЛЕН МАРИНОВ
И.Д.Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-1411/23.11.2018г.