ЗАПОВЕД №РД-04-144626.11.2018г.

29/11/2018
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-144626.11.2018г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №657 по Протокол №46 от 20.09.2018г. на Общински съвет Тутракан
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно ЯЗОВИР, представляващ имот с идентификатор №03527.50.107 по КККР на с. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-613/28.02.2018г. на ИД на АГКК,  с площ 42,438 дка, находящ се в землището на с. Белица ЕККАТЕ 03504, описан съгласно Акт за публична общинска собственост №510/10.08.2016г. като поземлен имот №050107, местност „Антимовски блок”, с площ от 42,424 дка, за срок от 10 /десет/ години, за развъждане на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
  2. Начална годишна наемна цена в размер на 1 950,00 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева без ДДС.
  3. Търгът да се проведе на 21.12.2018г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
4. Размер на депозит за участие в търга –10% от обявената началната годишна наемна цена, в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет лева/ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 30.11.2018 г. до 16,00 часа на 20.12.2018г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка за наддаване –10% от обявената начална годишна наемна в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет лева/ лева.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат свободно да извършват оглед на имота, а при нужда от допълнително съдействие – след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник следва да заплати достигната годишната наемна цена /без внесения депозит/, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет лв/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.11.2018г. до 16.00 ч. на 20.12.2018г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати физически и юридически лица, които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
            8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност; 
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            9. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            9.1. Са подадени след срока по т. 10 от настоящата заповед;
            9.2. Са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            9.3. Не съдържат документ за закупени тръжни книжа или за внесен депозит за участие;
            9.4. не съдържат който и да е от документите, посочени в настоящата заповед;
            10. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 20.12.2018г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I, т.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 20.12.2018г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.01.2019г. в заседателната зала на Общински съвет  Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от 10.00 часа.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 27.12.2018г. до 16.00 часа на 03.01.2019г. в информационен център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търг - 10% от обявената началната годишна наемна цена, в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет лева/ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 27.12.2018 г. до 16,00 часа на 03.01.2019г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16,00 часа на 03.01.2019г.  
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
 
 
МИЛЕН МАРИНОВ
Заместващ кмета на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД-04-1411/26.11.2018г.