Покана за конференция на 7.11.2018 г.

29/10/2018
 
П О К А Н А
 
Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на конференция по СВОМР.
 
 
КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се проведе в с. Бръшлен, община Сливо поле
на 07.11.2018г. от 10.00 ч. в Туристически информационен център - с. Бръшлен.
 
 
ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!
 
 
За контакти:
Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11