П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

26/10/2018
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  28.11.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
  1. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС.
  2.  Индикативен график за 2019 год.
  3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
  4. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателни промени – отпадане на Наредби № 9, 12 и 20 на МЗХГ и нови указания на УО.
  5. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год.
  6. Освобождаване на членове на Общото събрание.
  7. Приемане на членове на Общото събрание.
  8. Разни.
 
Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
Дата: 26.10.2018г.                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ
гр.Тутракан                                                              МИГ „Тутракан –Сливо поле„
                                                                                                        /д-р Димитър Стефанов /