Откриване на обновена страда на РСПБЗН-Тутракан

15/10/2018
Енергийна ефективност в сградата на Района служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр. Тутракан
 
На 05.10.2018г. от 11,00ч. в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Тутракан се състоя официална церемония за откриване на обекта и се проведе финална пресконференция във връзка с приключване на проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Тутракан”.
           С реализирането на проекта за енергийна ефективност са изпълнени мерки за намаляване разходите за енергия.
       Строително-монтажните дейности за изпълнение мерките за енергийна ефективност извърши фирма „Еврострой – ВТ” ООД, гр. Лясковец  и  включваха подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, ремонт и изолация на покрива, енергийно ефективно осветление и ремонт на стълбищата, подменени дограми и отоплителна инсталация.
          Лентата след изпълнените енергийни мерки  прерязаха кметът  Димитър Стефанов и управителят на фирмата изпълнител. Ръководителят на проекта г-жа Е. Балтаджиева, зам. кмет на Община Тутракан, изказа своята благодарност на екипа си за всеотдайната работа и професионално изпълнените ангажименти.   
Във финалната пресконференция взеха участие ръководителите на ГД ПБЗН-МВР и РС ПБЗН в гр.Тутракан, служителите на РС ПБЗН, екипът за управление на проекта, изпълнителите на проекта и  представители на местната общественост. 
Екипът по проекта представи изпълнените дейности, постигнатите резултати по прилагане на мерки за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление на сградата на РС ПБЗН в гр. Тутракан
                   Проектът  на стойност 282 535,20 лева беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‟ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0110-C01 от 28.10.2016г.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg--------------------------------------------------------------------------
 
 
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението‟ – гр.Тутракан‟ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0110-C01/28.10.2016 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‟ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.