Старт на строителноте дейности по проекта

4/10/2018
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЕ „ПЪРВА КОПКА“
 
На 26.09.2018 г. от  17:30 ч., пред бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4, ж.к. „Възходи“, Община Тутракан, в качеството си на бенефициент, проведе официална церемония „първа копка“ във връзка с изпълнението на проект: „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход“ №3,  бл. „Възход“ №4, гр. Тутракан“, финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура BG16RFOP001-2.001: „Енергийна ефективност   в периферните райони“,  приоритетна ос: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0051-C01/07.09.2016 г.
Главната цел на проекта е прилагане на мерки, които допринасят за постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в многофамилните жилищни сгради бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4.
Общата стойност на проекта е 866 155,20 лв., от които 736 231,92 лв. (85%) съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 129 923,28 лв. (15%) национално съфинансиране.
В публичното събитие взеха участие представители на общинска администрация Тутракан, сдруженията на собствениците от жилищните блокове, изпълнители по проекта, строителния надзор, медии. По време на събитието беше направена символична първа копка за започване на строителните дейности на обектите – бл. „Възход“ №3 и бл. „Възход“ №4, представена информация за проекта и се проведоха дискусии във връзка с дефинираните цели, дейности, очаквани резултати.