ЗАПОВЕД №РД-04-1165/27.09.2018г.

4/10/2018
 
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-1165/27.09.2018г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32 ал.1 т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 364 по Протокол № 23 от 30 март 2017г. на Общински съвет Тутракан
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
  1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи,съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ, находящи се в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, Община Тутракан, съгласно Таблица 1 от настоящата заповед
Таблица 1
 
Поземлен имот №
Местност
Кат.
Площ/дка.
Начална тръжна цена
Депозит за участие
Стъпка за наддаване
По АОС
По скица
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
73496.504.177
Зад болницата
ІV
0,781
0,781
755,00 лв
75,50 лв
75,50 лв
2
73496.504.178
Зад болницата
ІV
0,613
0,613
592,00 лв
59,20 лв
59,20 лв
3
73496.504.232
Зад болницата
ІV
0,288
0,288
278,00 лв
27,80 лв
27,80 лв
4
73496.504.233
Зад болницата
ІV
0,345
0,345
333,00 лв
33,30 лв
33,30 лв
5
73496.504.726
Зад болницата
ІV
0,48
0,481
464,00 лв
46,40 лв
46,40 лв
6
73496.504.727
Зад болницата
ІV
0,472
0,472
456,00 лв
45,60 лв
45,60 лв
7
73496.504.728
Зад болницата
ІV
0,446
0,446
431,00 лв
43,10 лв
43,10 лв
8
73496.504.729
Зад болницата
ІV
0,441
0,441
426,00 лв
42,60 лв
42,60 лв
9
73496.504.730
Зад болницата
ІV
0,654
0,654
632,00 лв
63,20 лв
63,20 лв
10
73496.504.731
Зад болницата
ІV
0,461
0,461
446,00 лв
44,60 лв
44,60 лв
11
73496.504.732
Зад болницата
ІV
0,477
0,477
461,00 лв
46,10 лв
46,10 лв
12
73496.504.733
Зад болницата
ІV
1,059
1,06
1 024,00 лв
102,40 лв
102,40 лв
13
73496.504.734
Зад болницата
ІV
0,467
0,467
451,00 лв
45,10 лв
45,10 лв
14
73496.504.735
Зад болницата
ІV
0,518
0,519
501,00 лв
50,10 лв
50,10 лв
15
73496.504.736
Зад болницата
ІV
0,542
0,543
524,00 лв
52,40 лв
52,40 лв
16
73496.504.737
Зад болницата
ІV
0,499
0,499
482,00 лв
48,20 лв
48,20 лв
17
73496.504.738
Зад болницата
ІV
0,512
0,512
495,00 лв
49,50 лв
49,50 лв
18
73496.504.739
Зад болницата
ІV
1,093
1,093
1 056,00 лв
105,60 лв
105,60 лв
19
73496.504.740
Зад болницата
ІV
1,016
1,017
982,00 лв
98,20 лв
98,20 лв
20
73496.504.741
Зад болницата
ІV
0,523
0,523
505,00 лв
50,50 лв
50,50 лв
21
73496.504.742
Зад болницата
ІV
0,871
0,871
842,00 лв
84,20 лв
84,20 лв
22
73496.504.743
Зад болницата
ІV
0,784
0,784
758,00 лв
75,80 лв
75,80 лв
23
73496.504.744
Зад болницата
ІV
0,59
0,59
570,00 лв
57,00 лв
57,00 лв
24
73496.504.745
Зад болницата
ІV
1,066
1,067
1 030,00 лв
103,00 лв
103,00 лв
25
73496.504.746
Зад болницата
ІV
0,79
0,791
764,00 лв
76,40 лв
76,40 лв
26
73496.504.747
Зад болницата
ІV
0,825
0,826
797,00 лв
79,70 лв
79,70 лв
27
73496.504.748
Зад болницата
ІV
0,554
0,554
535,00 лв
53,50 лв
53,50 лв
28
73496.504.749
Зад болницата
ІV
0,543
0,544
525,00 лв
52,50 лв
52,50 лв
29
73496.504.750
Зад болницата
ІV
0,533
0,533
515,00 лв
51,50 лв
51,50 лв
30
73496.504.751
Зад болницата
ІV
0,541
0,542
523,00 лв
52,30 лв
52,30 лв
31
73496.504.752
Зад болницата
ІV
1,074
1,074
1 038,00 лв
103,80 лв
103,80 лв
32
73496.504.753
Зад болницата
ІV
0,544
0,544
526,00 лв
52,60 лв
52,60 лв
33
73496.504.754
Зад болницата
ІV
0,516
0,517
499,00 лв
49,90 лв
49,90 лв
34
73496.504.755
Зад болницата
ІV
0,623
0,623
602,00 лв
60,20 лв
60,20 лв
35
73496.504.756
Зад болницата
ІV
0,754
0,754
729,00 лв
72,90 лв
72,90 лв
36
73496.504.757
Зад болницата
ІV
0,501
0,501
484,00 лв
48,40 лв
48,40 лв
 
2. Търгът да се проведе на 26.10.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – подробно описана за всеки имот по отделно в графа „5- начална тръжна цена” в Таблица 1 от настоящата заповед.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена , подробно описан за всеки имот по отделно в графа „6- депозит за участие” в Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 05.10.2018 г. до 16,00 часа на 25.10.2018г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена, подробно описана за всеки имот по отделно в графа „7- стъпка за наддаване” в Таблица 1 от настоящата заповед.
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 05.10.2018г. до 16.00 ч. на 25.10.2018г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата, които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
            8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и следните изискуеми документи:
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            - вносна бележка за закупени тръжни книжа;
            - вносна бележка за внесен депозит;
            - форма за предоставяне на съгласие от субект на лични данни.
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            - копие на нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            - вносна бележка за закупени тръжни книжа;
            - вносна бележка за внесен депозит;
            - форма за предоставяне на съгласие от субект на лични данни.
             9. Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
            1. Са подали тръжните документи след определения в т. 10 срок за подаване;
            2. Тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
            3. Тръжните документи не съдържат вносна бележка за закупени тръжни книжа и/или внесен депозит;
            4. Тръжните документи не съдържат който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга;
            5. Имат задължения към Община Тутракан;
            6. Са юридически лица, които са в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация;
            10. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 25.10.2018г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - копие от настоящата заповед за провеждане на търга;
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- проект-договор;
- образец на заявлението за допускане да участие в търга;
- декларация за липса на задължения;
- форма за предоставяне на съгласие от субект на лични данни;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 25.10.2018г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.11.2018г. в заседателната зала на Общински съвет  Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от 13.00 часа.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 29.10.2018г. до 16.00 часа на 01.11.2018г. в информационен център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга -10 % от началната тръжна цена , подробно описан за всеки имот по отделно в графа „6- депозит за участие” в Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 29.10.2018г. до 16,00 часа на 01.11.2018г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16,00 часа на 01.11.2018г.  
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
Директор дирекция „ОССД”:…………….
/Борислав Димов/   
 
Началник Отдел „ПНОП”:…………………….
                                   /Цветелина Георгиева/
 
Изготвил:  ………………
  /инж. Кремена Атанасова, мл. експерт „УНИ”/