З А П О В Е Д №РД-04-1120/14.09.2018г.

20/9/2018

З  А  П  О  В  Е  Д

 
№РД-04-1120/14.09.2018г.
 
       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/  и Решение  №631 по Протокол №44 от 26.07.2018г. на Общински съвет гр.Тутракан
 
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя   №73496.504.507 с площ от 787.00 кв.м, местност ”Зад болницата” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-12-387/05.08.2008г. с НТП: За земеделски труд и отдих,  находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2238/08.06.2017г. при граници  и съседи : 73496.504.505; 73496.504.508;73496.8.90;73496.504.511, при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена -800,00лв. (осемстотин лева ).
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445600 в ЦКБ АД, клон Русе.
2.Специални условия няма.
3.Търгът да се проведе на 12.10.2018год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
            4.Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 21.09.2018 г. до 16.00 ч. на 11.10.2018 г.
5.Размер на стъпка при наддаване: 50,00 лв. /петдесет лева/.
6.Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.: 0866/60628.
            7.Други тръжни условия:
7.1.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 21.09.2018 г. до 16.00 ч. на 11.10.2018 г.
7.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
            7.2.1.Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга следните документи:
            - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник.
            - 7.2.2.Кандидатите физически лица прилагат към заявлението за участие в търга :
 
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник.
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4.Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
            8.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1.Тръжна документация, както следва:
            - Заповед за провеждането на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
            - Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
            - Проекто-договор;
            - Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00 ч. на деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 19.10.2018г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16.00 ч. на 18.10.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг, в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16.00 ч. на деня, предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
 
 
 
 
 
М.МАРИНОВ:………П/П…………..
 И.Д. кмет на община Тутракан 
 на осн. Заповед № РД-04-1102/10.09.2018г.