У В Е Д О М Л Е Н И Е № 47 и № 48 от 11.09.2018г.

11/9/2018
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
№ 48 от 11.09.2018г.
 
               На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията  уведомяваме  всички заинтересоване, че е издадено   Разрешение за строеж  № 27/ 23. 08. 2018 год. от Главният архитект на Община Тутраканза строеж на :
„Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда блок
„Възход-4” с ид.73496.501.2849.8, ул.„Сакар планина”№6, гр.Тутракан, област Силистра, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №BG16RFOP001-2.001-0051-C01/07.09.2016г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 
Възложител : Възложител по ЗОП и собственик на терена: Община Тутракан
                         гр.Тутракан, ул.„Трансмариска”, № 31,
 представлявана от  д-р. Димитър Стефанов – Кмет на Община
Възложител по ЗУТ и собственик на сградата: Сдружение на собствениците:„Възход-4-Тутракан”,  представлявано от Павел Николаев Ангелов- управител на сдружение на собствениците.
              На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ  разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект може  де бъдат обжалвани по законосъобразност от заинтересованите лица  чрез главния архитект на Община Тутракан  пред началника на РДНСК / регионална дирекция за национален строителен контрол / в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение.
                                                                           
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
№ 47 от11.09.2018г.
 
               На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията  уведомяваме  всички заинтересоване, че е издадено   Разрешение за строеж  № 26 / 23. 08. 2018 год. от Главният архитект на Община Тутраканза строеж на :
„Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда блок
„Възход-3”вход А/ид.73496.501.2849.6/вход Б/ид.73496.501.2849.9/вход В/ид.73496.501.2849.7/,ул.„Сакар планина”№8, гр.Тутракан, област Силистра, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0051-C01/07.09.2016г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие”
 
Възложител : Възложител по ЗОП и собственик на терена: Община Тутракан
                         гр.Тутракан, ул.„Трансмариска”, № 31,
 представлявана от  д-р. Димитър Стефанов – Кмет на Община
Възложител по ЗУТ и собственик на сградата: Сдружение на собствениците:„Възход-3-Тутракан”,  представлявано от Даринка Иванова Иванов- председател на управителния съвет.
 
               На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ  разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект може  де бъдат обжалвани по законосъобразност от заинтересованите лица  чрез главния архитект на Община Тутракан  пред началника на РДНСК / регионална дирекция за национален строителен контрол / в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение.
 
                                                                           
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов  /