З А П О В Е Д №РД-04-1094/04.09.2018г. гр. Тутракан

7/9/2018
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-1094/04.09.2018г.
гр. Тутракан
 
       На основание чл.44ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС във връзка с чл.55 ал.1т.1 и  чл.56 ал.1ал.2 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение наРешение №628 по Протокол №44 от 26.07.2018год. на ОбС гр. Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
     1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем начаст от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с  предназначение за „дискотека” с площ – 62,00 /шестдесет и два/ кв.м, находящо се в сутерена на двуетажна административна сграда „Кметство”, цялата със ЗП от 174 кв.м, находяща се в с. Варненци, кв.17, УПИ –ХVІІ по плана на селото,  /съгласно АОС 1/21.01.1998г./  с предназначение за търговска дейност за срок от 5 /пет/ години.
         1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 62,00 лв. /Шестдесет и два лева/ без ДДС.
          1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: В случай на извършване на текущ ремонт по реда на чл.9.2 от Проекто – договора за наем, наемодателят може да приспадне направените от наемателя разходи от дължимия наем до размера на 5/пет/ месечни вноски, срещу представяне на разходо- оправдателни документи.
     3. Търгът да се проведе на 04.10.2018год. от 10,00ч.  в заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 50,00лв. /петдесет лева/, внесенипо банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 07.09.2018г. до 15,00часа на 03.10.2018г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.   
5. Размер на стъпка при наддаване : 3,10лв. / три лева и 10 стотинки/.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обектите след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 07.09.2018г. до 15.00ч. на 03.10.2018г.;
          7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга, с приложените документи описани в същото;
         7.3 Кандидатите – /ФЛ и ЮЛ/, към заявлението за участие в търга, в което са посочили единен единтификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съотвествие със законодателството на държавата в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и  следните изискуеми  документи :
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за  внесен депозит.
        7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заявлението за участие в търга.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация.
    8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 03.10.2018г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
  • Заповед за провеждане на търга;
  • Копие на скица/ схема на имота;
  • Копие на Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за участие в търга.
  • Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16.00ч. на 03.10.2018г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 11.10.2018г., от 10,00ч. в заседателната зала на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция ˮОбщинска собственост и стопански дейностиˮ, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 05.10.2018г. до 15.00ч. на 10.10.2018г.Депозитът за участие в повторния търг, определен в т.І.4 се внася в срок от05.10.2018г. до 15,00ч. на 10.10.2018г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг- 16.00ч. на10.10.2018г. в  ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ п/п
Кмет на Община Тутракан